Miljöpolicy

Miljöpolicy inom Praktikertjänstkoncernen
Den verksamhetsansvarige på varje arbetsplats svarar för att tillämpliga lagar och andra krav följs och att verksamheten formulerar mål, upprättar handlingsplaner och följer upp att miljöarbetet ständigt förbättras.

Inköp
Vid alla inköp bedöms om produkten eller tjänsten innebär risker för hälsa eller miljön. Valet av produkt eller tjänst ska om möjligt medföra en miljöförbättring.

Kompetens
I verksamheten ska finnas tillräcklig kunskap om vilken miljöpåverkan som verksamheten orsakar och hur denna påverkan kan begränsas och ständigt förbättras.

Kvalitet
Miljöarbetet ska ingå i verksamhetens kvalitets- och verksamhetsutveckling och bedrivas på samma systematiska sätt som övriga ledningsfrågor.

Lagenliga krav
Varje verksamhet ska ha rutiner som säkerställer att tillämpliga lagar och andra krav är kända och följs. Verksamheten ska göra det som behövs, för att förhindra och förebygga skada eller olägenhet, till skydd för människors hälsa och miljön.

Miljöledningssystem
Miljöarbetet baseras på Praktikertjänsts miljöledningssystem, som motsvarar kraven för certifiering enligt ISO 14001.