Miljöpolicy

Sedan november 2011 är vi miljöcertifierade enl ISO 14001.

Detta innebär att vi:

Uppfyller det kriterier som Hälso-och sjukvårdsnämnden anger i sin checklista. Vi efterlever Svensk miljölagsstiftning (SFS 1998:808 

 

– Vi strävar efter att ständig förbättra verksamhetens miljöresultat.

– Ser till att alla anställda har grundläggande miljöutbildning

– Har kunskaper i adekvat miljölagstiftning

– Känner till vilken vår största miljöpåverkan inom verksamheten är

  • Detta sker genom t ex medveten läkemedelsförskrivning för att minska belastning av läkemedelspåverkan i miljön, t ex läkemedelsrester i vatten.
  • Vi väljer miljövänliga material
  • Vi arbetar systematiskt för att minska användningen av farliga kemikalier
  • Källsorterar och ser till att avfallet tas om hand på ett sätt som främjar god miljö
  • Väljer leverantörer som är miljömedvetna.
  • Minskar vår energianvändning
  • Minskar vår pappersanvändning.

Miljöpolicyn, miljömål och handlingsplan, dokumenteras skriftligen
och omprövas regelbundet. Vi har mätbara mål som årligen följs upp
genom externa och interna revisioner.

Praktikertjänsts Miljöpolicy