Astma och KOL

På mottagningen arbetar specialister som utreder och behandlar astma, KOL och olika överkänslighetsreaktioner.

Utredning och behandling

Till mottagningen blir du remitterad av distriktsläkare eller distriktssköterska för utredning av symptom som kan tyda på astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) eller annan lungsjukdom. Här träffar du en sjuksköterska som är specialiserad på sjukdomar i luftvägarna. Om du behöver behandling kan den ges i samarbete med läkare, sjukgymnast, kurator eller arbetsterapeut.

Diagnos

För att säkerställa diagnosen mäts lungfunktionen med spirometri. Din behandling följs upp och du får information om hur du själv kan påverka din hälsa. Du som vill sluta röka eller snusa får hjälp och stöd med det av våra rökavvänjare.

Du får bland annat tillgång till:

 • Specialistutbildade sköterskor samt specialistläkare
 • Strukturerade utredningar
 • Kontroll av din lungfunktion(så kallad spirometri) möjliggör tidig upptäckt av astma/KOL
 • Undervisning i inhalationsteknik om du förskrivits inhalationsläkemedel
 • Möjlighet till allergitester
 • Förebyggande insatser
 • Hjälp till att sluta röka
 • Ökad kunskap om din sjukdom
 • Fortlöpande vård
 • Individuell vårdplan med behandlingsutvärdering
 • Patientcentrerad vård
 • Kost och motionsråd samt utvärdering av nutritionsstatus

 

Listade patienter

Till astma och KOL-mottagningen vänder du dig som är listad patient eller du som vill lista dig på Husläkargruppen.

 

Nya patienter

Nya patienter är välkomna att lista sig på mottagningen. Lista dig >