Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod.
Genom rörelseövningar tränas både kropp och medvetande. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Genom att rikta uppmärksamheten mot kroppen och mot den aktuella rörelsen blir det samtidigt en övning i mental närvaro och koncentration. Övningarna är till utförandet enkla; i liggande, sittande, stående och gående, där upprepandet är betydelsefullt för att kunna upptäcka i kroppen.

Förhållningssättet inom BK innebär att kroppsliga, känslomässiga, sociala och existentiella aspekter av människan ses som en helhet. Erfarenheter, känslor och stress påverkar oss och sätter spår i hållning, andning, röst och rörelsemönster. Att öva BK innebär att öva på att uppleva kroppen med en öppen och tillåtande inställning. Via kroppen kan vi komma mer i kontakt med oss själva; kroppsliga signaler, känslor och behov. Reflektion kring övandet är en viktig del i behandlingen. Tankar, känslor, handlingar och kroppsliga reaktioner relateras till varandra. Detta för att öka förmågan att reflektera över, förstå, hantera och acceptera symtom. Utgångspunkten är människans egen förmåga att påverka sin hälsa och livssituation. I BK betonas själva övandet som en väg till fortsatt utveckling. Vi ger oss ut på en "upptäckts- och utvecklingsresa".

Vid gruppbehandling övar vi utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som vi får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare. I gruppsammanhang ges även utrymme till att dela erfarenheter och upplevelser av övandet med övriga deltagare.

Kroppsjaget är den kroppsliga aspekten av vår identitetsupplevelse som vi kallar "jag är". Kroppsjaget innehåller både upplevelser av och handlingar med kroppen.
I BK riktas uppmärksamheten mot de kroppsliga "jag-funktionerna":

  • förankring
  • balanslinje
  • centrering
  • flöde
  • andning

Vi strävar efter att finna förankring och en balanserad hållning vilket ger en känsla av stabilitet som motverkar onödig muskelspänning. Genom att låta rörelser starta från kroppens mitt/centrum blir rörelserna kraftfullare, kräver mindre energiåtgång och förebygger förslitningsskador. Rörelsemönstret blir mer harmoniskt och avspänt.
Under hela övandet söker vi en fri och följsam andning – en andning som automatiskt anpassar sig till rörelse och känsla.

Mental närvaro
Att vara närvarande med uppmärksamheten i kroppen – att vara här och nu. Den mentala närvaron är en helhetsupplevelse av den egna identiteten. Motsatsen till det är fragmentering, dvs. att en tanke/en känsla/ett minne tar över vilket kan leda till en upplevelse av att känna sig splittrad.

Att öva med mental närvaro innebär att inta en observerande hållning, att observera det som är i kroppen, utan att värdera, lägga till eller dra ifrån. Det gör att vi kan ta emot det som kommer, erkänna/acceptera det, men ändå bibehålla kontroll över situationen. En god förmåga till närvaro hjälper oss i olika situationer med att känna oss samlade, i kontakt med vad vi vill och behöver.

Avgränsning
God förankring ger stabilitet och trygghet i kroppen. Det i kombination med medveten närvaro och att vi är i kontakt med egna känslor och behov gör det lättare att vara tydlig gentemot oss själva och andra. I Basal Kroppskännedom övar vi på att respektera oss själva både fysiskt och psykiskt – att lyssna på kroppens signaler och handla därefter.

Relaterande
Medveten närvaro, förmåga att vara tydlig samt respektera de egna gränserna ger förutsättningarna för en god förmåga att relatera till andra både enskilt och i grupp.

BK kan påverka flertalet symtom så som tex muskelspänningar, värk och stress.
Forskning har visat att Basal Kroppskännedom är effektiv vid stressrelaterad ohälsa. Flera studier indikerar en positiv behandlingseffekt av BK för patienter med psykisk ohälsa så som depression, ångest, fobi, PTSD och personlighetsstörningar. Behandlingseffekten har tagit sig uttryck i en minskning av psykiska symtom samt förbättrad kroppsattityd, kroppsuppfattning, självkänsla och tilltro till egen förmåga att hantera olika situationer såväl fysiskt som psykiskt.


/Maria Lindbeck, Leg Sjukgymnast med Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom