Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom fysioterapi. OMT är en del av det område inom fysioterapin som har kommit att kallas muskuloskeletal hälsa. OMT omfattar diagnostik och behandling av smärta från rörelse och stödjeorganet det vill säga smärta från skelett, muskler, leder och nerver. Inom OMT utgår man från en helthetssyn och analyserar orsak och uppkomst till smärtan. Detta görs genom en systematisk undersökning och bedömning av dina besvär.

I en bedömning utförd av en OMT fysioterapeut ingår en omfattande anamnes samt undersökning utifrån en patientcentrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. Bedömning görs av ditt funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan från psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemang som i högsta grad styr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

Behandlingen planeras i samråd med dig som patient där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.

Under ett besök hos en OMT-fysioterapeut undervisas du alltid om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka kunskapen om dina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Du undervisas i, och uppmuntras till egenaktivitet för att förhindra återfall. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera ditt funktionstillstånd.