Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsinformation

Patientsäkerhetsberättelse för Råcksta Vällingby Närvård år 2017

Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten, och för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

Dokumenterade rutiner

Under 2017 har vi arbetat med styrkort och handlingsplan för verksamheten som säkerställer att erforderliga rutiner finns och är dokumenterade. Förutom vårt övergripande kvalitetsledningssystem arbetar vi med kvalitet i arbetsgrupper med avsatt tid en gång i månaden. Målsättningen är att 100% av medarbetarna är delaktiga i någon kvalitetsgrupp och vår handlingsplan anger även ansvarsfördelning till dessa kvalitetsgrupper för respektive område. Exempel på områden är "smittskydd" "läkemedel" "hypertoni" "diabetes"

För att ta ut underlag för uppnådd kvalitet inom vissa områden har vi införskaffat en statistikmodul "MedRaveMax" som underlättar statistikuttaget. Vi har även under 2017 anslutit modulen "Primärvårdskvalitet" i MedRave, en modul som sammanställer över 100 kvalitetsparametrar avseende bland annat medicinsk utfall i vår verksamhet.

Vi är kvalitetsdiplomerade enligt Praktikertjänsts interna kvalitetsmodell och har i september 2017 blivit godkända efter att ha genomfört en intern kvalitetsrevision.

Avvikelser

Vi använder Praktikertjänsts webbaserade avvikelsehanteringssystem, som finns på vårt intranät "Insikt", för registrering och uppföljning av avvikelser.

Sedan oktober 2011 finns även en person utsedd för att dokumentera, registrera och regelbundet gå igenom aktuella avvikelser med verksamhetschef.

För 2017 var Eva Nilsson respektive Anna Sjöström utsedd att ansvara för registrering och uppföljning av avvikelser, klagomål, anmälningar till och från SoS respektive Patientnämnd.

Avvikelserna kategoriseras och sparas. Åtgärder för att förebygga upprepning gås igenom på arbetsplatsträffar och vid behov görs en riskanalys samt upprättas en handlingsplan, där det tydligt framgår vad som ska åtgärdas, när det skall vara klart och vem som är ansvarig.

Under 2017 registrerades totalt 36 (64 st 2016) avvikelser, varav 23 st inom kategorin klagomål. Att jämföras med 48 st 2016.

Genomförda åtgärder har lett till att vi kunnat reda ut missförstånd, hänvisa till Patientnämnd för vidare hantering eller i något fall erbjudit patient att lista sig på annan läkare på mottagningen.

Vi har handlagt 4 st (13 st 2016) ärenden från Patientnämnd och 1 st IVO-ärenden.

Riskanalyser

Vi har en dokumenterad rutin för att analysera och förebygga patientskaderisker i vår verksamhet: Via våra kvalitetsgrupper identifieras risker och ges förslag till säkerhets-höjande åtgärder.

Vi bedömer då särskilt följande processer: Medicinska säkerhets- och arbetsmiljörisker.

Åtgärda orsakerna till riskerna:När man identifierat de risker som bör förebyggas är nästa steg att ta fram åtgärdsförslag, samt handlingsplaner för att genomföra dem.

Vi diskuterar åtgärdsplaner för att förebygga risker under APT (arbetsplatsträff) en gång i månaden och följer upp de vidtagna åtgärderna på efterföljande kvalitetsmöten och APT.

Klagomål och synpunkter

Vi tar emot och utreder alla klagomål och synpunkter på ett systematiskt sätt. Klagomål och synpunkter på verksamheten kan komma från
• patienter och deras närstående
• personal
• vårdgivare
• samarbetspartners som exempelvis socialtjänst, hemtjänst och stadsdelsnämnd
• myndigheter
• föreningar, andra organisationer och intressenter

Antal klagomål (23 st) som berörde områden som bemötande, upplevd felbehandling, lång väntetid utan att få besked om det samt svårigheter att komma fram på telefon.

Åtgärder med anledning av klagomål och synpunkter har lett till att vi fortsätter med utvecklings- och förbättringsarbete för att förbättra de olika vårdprocesserna i verksamheten såsom kösystem till kassa och provtagning, akutmottagning i team samt minska väntetider till reception för bokade besök.

Anmälningsärenden

Vidtagna åtgärder med anledning av anmälningsärenden har bland annat lett till förbättringar inom området läkemedelshantering.

Kompetensutveckling/fortbildning

Medarbetarna har under året genomgått grundläggande utbildning i Hjärt-lungräddning samt kompetensutvecklats såväl enskilt som genom grupputbildningar i en omfattning om 46 dagar totalt.

Mål för patientsäkerhetsarbetet 2018

Under det kommande året ska vi inrikta patientsäkerhetsarbetet på följande områden:

Förbättrad samverkan mellan vårdgivare, ytterligare förbättring av tillgängligheten, både generellt och per telefon. Vi ser också över receptionsprocesser för planerade besök för att effektivisera ankomstregistrering och planerar att utveckla en betalningstjänst men detta är avhängigt av att IT-leverantör för journalsystem släpper in en sådan funktion i sitt system.

Mål för patientsäkerhetsarbetet det kommande året:

Kontinuerligt förbättringsarbete genom aktiv avvikelsehantering och handlingsplaner.

Fortlöpande arbete i kvalitetsgrupper enligt handlingsplan 2018.

Utbildning och information

Vi planerar att utbilda och informera medarbetarna om innehållet i den övergripande och lokala patientsäkerhetsberättelsen på arbetsplatsmöte i februari 2018.

Uppföljning

Verksamhetschefen följer upp att patientsäkerhetsberättelsen upprättas årligen, senast 1 mars, och att verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet följs upp.

Vällingby 2018-01-05

Kjell Andersson, verksamhetschef