Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsinformation

Patientsäkerhetsberättelse för Råcksta Vällingby Närvård år 2016


Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten, och för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

Dokumenterade rutiner

Under 2016 har vi arbetat med styrkort och handlingsplan för verksamheten som säkerställer att erforderliga rutiner finns och är dokumenterade. Förutom vårt övergripande kvalitetsledningssystem arbetar vi med kvalitet i arbetsgrupper med avsatt tid en gång i månaden. Målsättningen är att 100% av medarbetarna är delaktiga i någon kvalitetsgrupp och vår handlingsplan anger även ansvarsfördelning till dessa kvalitetsgrupper för respektive område. Exempel på områden är "smittskydd" "läkemedel" "hypertoni" "diabetes"

För att ta ut underlag för uppnådd kvalitet inom vissa områden har vi införskaffat en statistikmodul "MedRaveMax" som underlättar statistikuttaget. Vi har även under 2016 anslutit modulen "Primärvårdskvalitet" i MedRave, en modul som sammanställer över 100 kvalitetsparametrar avseende bland annat medicinsk utfall i vår verksamhet.

Vi är kvalitetsdiplomerade enligt Praktikertjänsts interna kvalitetsmodell och har i december 2015 blivit godkända efter att ha genomfört en intern kvalitetsrevision.

Avvikelser

Vi använder Praktikertjänsts webbaserade avvikelsehanteringssystem, som finns på vårt intranät "Insikt", för registrering och uppföljning av avvikelser.

Sedan oktober 2011 även finns en person utsedd för att dokumentera, registrera och regelbundet gå igenom aktuella avvikelser med verksamhetschef.

För 2016 var Eva Nilsson utsedd att ansvara för registrering och uppföljning av avvikelser, klagomål, anmälningar till och från SoS respektive Patientnämnd.

Avvikelserna kategoriseras och sparas. Åtgärder för att förebygga upprepning gås igenom på arbetsplatsträffar och vid behov görs en riskanalys samt upprättas en handlingsplan, där det tydligt framgår vad som ska åtgärdas, när det skall vara klart och vem som är ansvarig.

Under 2016 registrerades totalt 64 (65 st 2015) avvikelser, varav 48 st inom kategorin klagomål. Att jämföras med 33 st 2015.

Genomförda åtgärder har lett till att vi kunnat reda ut missförstånd, hänvisa till Patientnämnd för vidare hantering eller i något fall erbjudit patient att lista sig på annan läkare på mottagningen.

Vi har handlagt 13 st (9 st 2015) ärenden från Patientnämnd och 3st IVO-ärenden.

Riskanalyser

Vi har en dokumenterad rutin för att analysera och förebygga patientskaderisker i vår verksamhet: Via våra kvalitetsgrupper identifieras risker och ges förslag till säkerhets-höjande åtgärder.

Vi bedömer då särskilt följande processer: Medicinska säkerhets- och arbetsmiljörisker.

Åtgärda orsakerna till riskerna

När man identifierat de risker som bör förebyggas är nästa steg att ta fram åtgärdsförslag, samt handlingsplaner för att genomföra dem.

Vi diskuterar åtgärdsplaner för att förebygga risker under APT (arbetsplatsträff) en gång i månaden och följer upp de vidtagna åtgärderna på efterföljande kvalitetsmöten och APT.

Klagomål och synpunkter

Vi tar emot och utreder alla klagomål och synpunkter på ett systematiskt sätt. Klagomål och synpunkter på verksamheten kan komma från
• patienter och deras närstående
• personal
• vårdgivare
• samarbetspartners som exempelvis socialtjänst, hemtjänst och stadsdelsnämnd
• myndigheter
• föreningar, andra organisationer och intressenter

Antal klagomål (48 st) som berörde områden som bemötande, upplevd felbehandling, lång väntetid utan att få besked om det samt svårigheter att komma fram på telefon.

Åtgärder med anledning av klagomål och synpunkter har lett till att vi fortsätter med utvecklings- och förbättringsarbete för att förbättra de olika vårdprocesserna i verksamheten såsom kösystem till kassa och provtagning, akutmottagning i team samt minska väntetider till reception för bokade besök.

Under hösten 2015 infördes en ny telefonprocess med möjlighet till återuppringning.

Tekniken som skulle stödja denna process har krånglat och först mot slutet av 2016 kunde man identifiera bakomliggande fel. Den dåligt fungerande telefonin har lett till mycket missnöje och förklarar delvis den ökande mängden klagomål enligt ovan.

Anmälningsärenden

Vidtagna åtgärder med anledning av anmälningsärenden har bland annat lett till förbättringar inom området läkemedelshantering.

Kompetensutveckling/fortbildning

Medarbetarna har under året genomgått grundläggande utbildning i Hjärt-lungräddning samt kompetensutvecklats såväl enskilt som genom grupputbildningar.

Mål för patientsäkerhetsarbetet 2017

Under det kommande året ska vi inrikta patientsäkerhetsarbetet på följande områden:

Förbättrad samverkan mellan vårdgivare, förbättring av tillgängligheten per telefon genom byte av telefonväxel för förbättrad funktionalitet. Vi avser även att öka tillgänglighet för besök genom öka antal webb-bokningsbara tider. En översyn/utveckling av akutprocessen har genomförts under 2016 och skall under 2017 utvärderas fortlöpande.

Vi ser också över receptionsprocesser för planerade besök för att effektivisera ankomstregistrering och planerar att utveckla en betalningstjänst via webb-gränssnitt.

Mål för patientsäkerhetsarbetet det kommande året:

Kontinuerligt förbättringsarbete genom aktiv avvikelsehantering och handlingsplaner.

Fortlöpande arbete i kvalitetsgrupper enligt handlingsplan 2017.

Utbildning och information

Vi planerar att utbilda och informera medarbetarna om innehållet i den övergripande och lokala patientsäkerhetsberättelsen på arbetsplatsmötet den 1 februari 2016.

Uppföljning

Verksamhetschefen följer upp att patientsäkerhetsberättelsen upprättas årligen, senast 1 mars, och att verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet följs upp.

Vällingby 2017-01-02

Kjell Andersson, verksamhetschef