ADHD-utredning

På Stockholm Kids arbetar läkare och psykologer med lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vi har i uppdrag att göra utredningar med ADHD-frågeställning. Vid behov av utredning med en bredare frågeställning (exempelvis autism) eller vid indikation på svårare psykiatrisk problematik hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Remittent
Vi behöver en remiss vid behov av en neurpsykiatrisk utredning. Vi tar ej emot egenanmälningar. Vi tar emot remisser från skolhälsovården eller annan instans. Remissen skall innehålla en tydlig problembeskrivning och symtombild. I tillägg behöver vi följande underlag:

 • Pedagogisk beskrivning (samt annan relevant information, t.ex. tidigare psykologutredning, logopedutredning) där det framgår vilka anpassningar som gjorts samt utvärdering av dem
 • Ifyllda 5-15-formulär från både vårdnadashavare och lärare
 • Ifylld ASSQ-rev från både föräldrar och lärare
 • BVC- och elevhälsojournal

Pedagogisk beskrivning.
5:15 formulär föräldrar.
5:15 formulär lärare.
ASSQ-rev formulär

OBS! Vi bedömer inte remissen förrän samtliga dokument kommit oss tillhanda.

Remiss och underlag postas till:
Stockholm Kids
Brahegatan 49
114 37 Stockholm

Läs mer om samverkansrutinerna som finns mellan skola och sjukvård i Stockholm.

Rätt att få hjälp i skolan - oavsett eventuell diagnos.

Hur går en ADHD-utredning till?

När vi emottagit allt material som vi begärt in görs en remissbedömning huruvida en utredning ska påbörjas eller inte. Om vi bedömer att utredning ska påbörjas kommer vi att kalla er via post. I kallelsebrevet till utredning finns samtliga tider bifogade. Kallelsen skickas till barnets folkbokföringsadress. Om ni föräldrar är separerade och har gemensam vårdnad, är du som får kallelsen skyldig att informera den andra vårdnadshavaren om besökstiden.Vanligtvis går en utredning hos Stockholm Kids till på följande sätt:

 • Läkarbesök med föräldrar och barn
 • Två psykologbesök med föräldrar och barn
 • Vid behov intervju med barnets lärare
 • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till föräldrar
 • Barnanpassad återgivning, både muntligt och skriftligt
 • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till skola
 • Skriftligt utlåtande innehållande sammanfattning av utredning, bedömning och rekommendationer

Efter utredning kan det bli aktuellt med fortsatt kontakt på Stockholm Kids exempelvis för ADHD-medicinering eller stöd inom Första linjens psykiatri.

Medicinsk behandling vid ADHD

Vi erbjuder medicinsk behandling för barn med ADHD-diagnos. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.