ADHD-utredning

På Stockholm Kids arbetar läkare och psykologer med lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vi har i uppdrag att göra utredningar med ADHD-frågeställning. Vid behov av utredning med en bredare frågeställning (exempelvis autism) eller vid indikation på svårare psykiatrisk problematik hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Remittent
Vi tar emot remisser från skolhälsovården eller annan instans. Remissen skall innehålla en tydlig problembeskrivning och symtombild. I tillägg behöver vi följande underlag:

  • Pedagogisk beskrivning (samt annan relevant information, t.ex. tidigare psykologutredning, logopedutredning) där det framgår vilka anpassningar som gjorts samt utvärdering av dem
  • Ifyllda 5-15-formulär från både vårdnadashavare och lärare
  • BVC- och elevhälsojournal

Pedagogisk beskrivning.
5:15 formulär föräldrar.
5:15 formulär lärare.

OBS! Vi bedömer inte remissen förrän samtliga dokument kommit oss tillhanda.

Remiss och underlag postas till:
Stockholm Kids
Brahegatan 49
114 37 Stockholm

Läs mer om samverkansrutinerna som finns mellan skola och sjukvård i Stockholm.

Rätt att få hjälp i skolan - oavsett eventuell diagnos.

Hur går en ADHD-utredning till?

I kallelsebrevet till utredning finns samtliga tider bifogade. Vanligtvis går en utredning hos Stockholm Kids till på följande sätt:

  • Läkarbesök med föräldrar och barn
  • Två psykologbesök med föräldrar och barn
  • Vid behov intervju med barnets lärare
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till föräldrar
  • Barnanpassad återgivning, både muntligt och skriftligt
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till skola
  • Skriftligt utlåtande innehållande sammanfattning av utredning, bedömning och rekommendationer

Efter utredning kan det bli aktuellt med fortsatt kontakt på Stockholm Kids exempelvis för ADHD-medicinering eller stöd inom Första linjens psykiatri.

Medicinsk behandling vid ADHD

Vi erbjuder medicinsk behandling för barn med ADHD-diagnos. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.