ADHD-utredning

På Stockholm Kids arbetar läkare och psykologer med lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vi har i uppdrag att göra utredningar med ADHD-frågeställning. Vid behov av utredning med en bredare frågeställning (exempelvis autism) eller vid indikation på svårare psykiatrisk problematik hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Remittent
Vi tar emot remisser från skolhälsovården eller annan instans. Remissen skall innehålla en tydlig problembeskrivning och symtombild. I tillägg behöver vi följande underlag:

 • Pedagogisk beskrivning (samt annan relevant information, t.ex. tidigare psykologutredning, logopedutredning) där det framgår vilka anpassningar som gjorts samt utvärdering av dem
 • Ifyllda 5-15-formulär från både vårdnadashavare och lärare
 • BVC- och elevhälsojournal

Pedagogisk beskrivning.
5:15 formulär föräldrar.
5:15 formulär lärare.

Egenanmälan
Som vårdnadshavare kan du även göra en så kallad "egenanmälan". Till den behöver vi samma underlag som i remiss (ni kontaktar skolan för detta), det vill säga:

 • Pedagogisk beskrivning (samt annan relevant information, t.ex. tidigare psykologutredning, logopedutredning) där det framgår vilka anpassningar som gjorts samt utvärdering av dem
 • Ifyllda 5-15-formulär från både vårdnadashavare och lärare
 • BVC- och elevhälsojournal

När vi har gått igenom och bedömt remissen kommer ni antingen att bli kallade till utredning eller få återkoppling på om vi istället bedömer att utredning inte är rätt insats i nuläget.

OBS! Vi bedömer inte remissen/egenanmälan förrän samtliga dokument kommit oss tillhanda.

Remiss och underlag postas till:
Stockholm Kids
Brahegatan 49
114 37 Stockholm

Hur går en ADHD-utredning till?

I kallelsebrevet till utredning finns samtliga tider bifogade. Vanligtvis går en utredning hos Stockholm Kids till på följande sätt:

 • Läkarbesök med föräldrar och barn
 • Två psykologbesök med föräldrar och barn
 • Vid behov intervju med barnets lärare
 • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till föräldrar
 • Barnanpassad återgivning, både muntligt och skriftligt
 • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till skola
 • Skriftligt utlåtande innehållande sammanfattning av utredning, bedömning och rekommendationer

Efter utredning kan det bli aktuellt med fortsatt kontakt på Stockholm Kids exempelvis för ADHD-medicinering eller stöd inom Första linjens psykiatri.

Medicinsk behandling vid ADHD

Vi erbjuder medicinsk behandling för barn med ADHD-diagnos. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.