Sjukskrivning

Ekerö VC 2020-07-03
Information om Sjukskrivning
Här hittar du allmän information om vad som gäller vid sjukdom/skada och behov av sjukskrivning.
Skriv gärna ut och fyll i blanketten: "Frågor inför ditt besök hos läkare" och ta med till ditt läkarbesök.
Mer information finns på www.forsakringskassan.se eller mer specifik info som är aktuell under corona-pandemin se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
Du kan även läsa mer om sjukskrivning på www.1177.se

När kan man bli sjukskriven?
Vid sjukdom/skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter har läkare möjlighet att sjukskriva dig, på heltid eller deltid. I många fall går det bra att arbeta, hel- eller deltid, trots sjukdom eller skada. Sjukskrivning kan vara en av flera åtgärder som kan bidra till att du kan komma åter i arbete på bästa sätt.

När kan man inte bli sjukskriven?
Det är inte möjligt att bli sjukskriven för sådant som tillhör livets naturliga prövningar, t ex svårighet att få ihop livspusslet, relationsproblem, konflikter på arbetet, sorg osv. Om du inte mår bra och du vet att det beror på förhållanden på din arbetsplats bör du vända dig till din arbetsgivare alternativt söka nytt arbete.

Vad behöver läkaren veta?
Sjukvården ansvarar för medicinsk bedömning, behandling och rehabilitering. Om läkare bedömer att du på grund av sjukdom/skada inte kan utföra arbete kan hen utfärda ett läkarintyg där läkaren intygar att din arbetsförmåga under en period är nedsatt med 25, 50, 75 eller 100 procent. För att kunna ge dig rätt vård och vid behov skriva ett läkarintyg behövs information om aktuell sjukdom/skada, vilka symtom du har och vilka fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som sjukdomen skadan medför och hur detta begränsar dig i din vardag och i ditt arbete. Du behöver beskriva vad du inte kan utföra i din vardag samt om du är arbetslös, föräldraledig, studerar eller har ett arbete och hur din arbetssituation ser ut, vad du gör och i vilken omfattning du är anställd, vilka dina ordinarie arbetstider är och vilka arbetsuppgifter du vanligen har och vilka arbetsuppgifter du inte klarar av på grund av sjukdomen/skadan och vad det är som gör att du inte klarar av dem. Fundera även kring vilka förändringar på arbetsplatsen som skulle kunna medföra att du fortsatt skulle kunna arbeta, hel- eller deltid.

Vem beslutar om rätt till sjukpenning?
Du har rätt att söka ersättning från Försäkringskassan om du har en sjukdom eller skada som gör att du inte kan arbeta. Ersättningen kallas för sjukpenning och motsvarar cirka 80 procent av din lön upp till det som kallas sjukpenninggrundande inkomst, (SGI). Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan hos den som ansöker om sjukpenning och beslutar om hen har rätt till ersättning utifrån ditt läkarintyg, din ansökan och lagstiftningen. Försäkringskassan har inte tillgång till sjukvårdens patientjournaler och sjukvården har inte tillgång till Försäkringskassans dokumentation. Försäkringskassan ansvarar för samordning av rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivne.

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering. I Arbetsmiljölagen finns information om arbetsgivarens skyldigheter att vidta åtgärder, om krav på arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivare ska se till att det finns en arbetsanpassnings- och rehabiliterings¬¬verksamhet och att det finns den företagshälsovård att tillgå som arbets-förhållan¬dena kräver. Arbetsgivare ska, enligt Social¬försäkrings¬balken (30 kap, 6§) upprätta en plan för återgång i arbete senast den dag en anställds arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom på hel-eller deltid under 30 dagar. Regeln gäller om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. För mer information se: www.forsakringskassan.se/arbetsgivare samt länk till arbetsgivarinformation

Sjukskrivning vid arbetslöshet?
Om du är arbetslös är det svårt att motivera en sjukskrivning. Du ska i så fall på grund av den aktuella sjukdomen/skadan vara så pass begränsad att du inte kan klara något som helst arbete, alltså inte ens enklare uppgifter såsom att prata i telefon, skriva på en dator eller uppgifter som inte är fysiskt belastande.

När du blir sjuk, när behöver du ett läkarintyg?
När du blir sjuk eller får en skada anmäler du det samma dag till din arbetsgivare eller Försäkringskassan.
Obs tillfälliga bestämmelser på grund av corona-pandemin. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
Du behöver lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren om du är sjuk och inte blir frisk inom 21 dagar. Samma sak gäller om du får en skada och inte kan arbeta. Tillsvidare är det nya tillfälliga bestämmelser om sjuklön och karensdag. Bestämmelser kan förändras ännu mer. Därför är det viktigt att du tar reda på aktuell information via Försäkringskassans webbsida.

Du anmäler till Försäkringskassan i följande situationer:

• Du är arbetssökande
• Du är föräldraledig
• Du har inte någon anställning
• Du har en arbetsgivare men inte rätt till sjuklön

Om du är sjuk mindre än 21 dagar: Anmäl första sjukdagen till din arbetsgivare om du har en annars till Försäkringskassan ifall du är arbetslös, ledig med föräldrapenning eller graviditetspenning eller inte har någon arbetsgivare till exempel om du har en enskild firma, är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag eller är uppdragstagare.

Om du är sjuk mer än 21 dagar: Du behöver ett läkarintyg som även gäller efter 21 dagar. Intyget ska skickas till Försäkringskassan och lämnas till arbetsgivaren.
Om du har försörjningsstöd är det bra om du tar kontakt med din handläggare för att veta hur du ska göra om du blir sjuk och har försörjningsstöd.

Arbetsgivarens sjukanmälan och din ansökan om sjukpenning hos Försäkringskassan Arbetsgivaren ansvarar för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan när du varit sjuk i 21 dagar. Det är bra om du tar reda på att arbetsgivaren verkligen gjort anmälan. När din arbetsgivare har sjukanmält dig kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkrings¬kassan. Först när läkarintyg, sjukanmälan och ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan görs en bedömning om du har rätt till sjukpenning.

Sjuklön
De första 14 dagarna av din sjukdomsperiod får du som anställd sjuklön. På grund av sjukdomen covid-19 får du ersättning för karens första sjukdagen. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då ska du istället anmäla dig till Försäkringskassan. Om du är arbetslös får du ingen sjuklön utan sjukpenning.

Sjukskriven på deltid?
Om du blivit deltidssjukskriven är det viktigt att tänka på hur arbetstiderna förläggs. Sjukförsäkringen är en dag-för dag-försäkring och enligt Försäkringskassans regler ska du därför arbeta alla dina ordinarie pass men korta ned dem utifrån hur många procent du är sjukskriven. Ibland kan det finnas medicinska orsaker till att man behöver lägga upp arbetstiderna på något särskilt sätt och i så fall behöver läkaren beskriva detta i läkarintyget. Du ska själv kontakta Försäkringskassan för att få arbetstiderna godkända innan du börjar jobba deltid. Blir du sedan så sjuk att du blir sjukskriven på heltid från deltid behöver du visa ett läkarintyg för Försäkringskassan från dag 8.

Vad finns det för risker med att vara sjukskriven?
En sjukskrivning medför inkomstbortfall och kan leda till inaktivitet, sämre mathållning, nedstämdhet och oro. Man kommer ifrån arbetsrutiner och arbetsgemenskap och blir mer socialt isolerad. Ju längre sjukskrivningsperiod desto svårare kan det vara att återgå till arbete. Därför är det alltid viktigt att undvika längre sjukfrånvaro än nödvändigt. Det är bra om en sjukskrivning kan begränsas till deltid eftersom det minskar risken att bli långtidssjukskriven på heltid. Länk till bipacksedel sjukskrivning

Vad förväntas av dig under sjukskrivningen?
Det är viktigt att du själv är med och tar ansvar för ditt tillfrisknande. Du kan komma att få uppgifter som du förväntas följa. Det kan t ex röra sig om behandling med en specifik medicin eller kontakt med psykolog, dietist, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Du kan också få egenvårdsråd som regelbunden fysisk aktivitet eller att upprätthålla sömn- och kostvanor. Regelbunden kontakt med arbetsplatsen/ arbetsgivaren kan också vara värdefullt och planera för hur det kan se ut när du ska börja arbeta igen. För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet. Du ansvarar själv för att, i god tid, ta kontakt med din läkare om du har behov av förändring av din sjukskrivning eller för en ny bedömning av arbets¬förmåga för en eventuell förlängning eller förändring av din sjukskrivning. Om du kan börja arbeta delvis eller helt innan sjukskrivning tar slut bör du ha en dialog med din läkare om det samt informera Försäkringskassan både vid förändring av din sjukskrivning och när du är frisk. Om du planerar att resa utomlands under din sjukskrivning så rådfråga alltid Försäkringskassan i god tid eftersom det vid resa till vissa länder krävs att du i god tid ansöker om att få behålla din sjukpenning under utlandsvistelsen. För mer info se www.forsakringskassan.se

Arbetsgivarens plan för återgång i arbetet
Oavsett vad som orsakat sjukskrivningen ska arbetsgivaren göra en plan för att du så fort som möjligt ska kunna gå tillbaka till arbetet. Det ska ske senast en månad efter första sjukdagen om du antas vara sjuk i minst 60 dagar. Ibland behöver arbetsuppgifter anpassa till vad du klarar av eller att du byter arbetsplats för att kunna arbeta igen.

Rehabkoordinator samordnar inom vården
En rehabiliteringskoordinator kan stödja dig i din sjukskrivning och rehabilitering så att du kan återgå till arbetslivet. En rehabkoordinator kan vara med och samordna olika insatser, upprätta en rehabiliteringsplan, förmedla kontakter eller efter skriftligt samtycke från Dig, vid behov, ha kontakt med din arbetsgivare, Försäkrings¬kassan eller Arbetsförmedlingen. Rehab-koordinator, läkare, psykolog och andra yrkesgrupper samverkar för att du ska få den rehabilitering du är i behov av. Prata med din läkare om du vill ha stöd av en rehabiliterings-koordinator.

Hur får jag tag på mitt sjukintyg?
Vanligen skickas ditt sjukintyg elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Du är däremot tvungen att själv lämna en kopia till arbetsgivaren. Om du ej fick en skriftlig kopia vid läkarbesöket kan du ladda ner intyget från Försäkringskassans hemsida eller via 1177.se.
Vid problem att hitta ditt sjukintyg kan du ta kontakt med Ekerö vårdcentral via vår chattfunktion https://www.ptj.se/ekero-vardcentral/praktikertjanst24/ eller per telefon nr 08-560 375 00.

Vad händer om Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning trots läkarintyget?
Om Försäkringskassan anser att de inte kan bevilja dig sjukpenning kommer de att informera dig. Denna information går endast direkt till dig och inte till din vårdcentral. Ibland önskar Försäkringskassan ytterligare information i läkarintyget och ber då ofta läkaren direkt om en komplettering. När Försäkringskassan fått den information de anser sig behöva för att kunna göra en bedömning tas beslut om din rätt till sjukpenning. Försäkringskassan kan, trots att din läkare bedömt att du inte kan arbeta, avslå rätten till sjukpenning. Först sänder Försäkringskassan ut en information till dig om att de planerar att avslå din ansökan om sjukpenning och informerar om varför. De informerar även om att du då har möjlighet att inom en viss tid inkomma med ytterligare underlag om sådant finns. Om det sedan ändå blir beslut om avslag så meddelas man det. Vid ett avslag är det, för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, viktigt att man dagen efter beslutet antingen måste återgå i sitt jobb i ordinarie omfattning eller anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Läs breven från Försäkringskassan noga. Prata med Försäkringskassan om aktuella regler om det är något du inte förstår. Om du inte är nöjd med ett beslut från Försäkrings¬kassan kan du inom en viss tid begära en omprövning av beslutet. Är du sedan inte nöjd med det omprövade beslutet går det att överklaga det till Förvaltningsrätten, som är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Rehabiliteringskedjan
Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga olika beroende på hur länge du varit sjuk.

Detta kallas för rehabiliteringskedjan.
• Mellan dag 1-90 som du är sjukskriven kan Försäkringskassan betala ut sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

• Mellan dag 91-180 kan Försäkringskassan betala sjukpenning endast om du inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

• Mellan dag 181-365 kan du endast få sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Det gäller inte heller om det kan anses vara oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

• Efter dag 365 kan du bara få sjukpenning om du inte alls kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden.

Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som har en anställning.

Om du är egenföretagare bedöms din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Därefter bedöms din arbetsförmåga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden. Om du är arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden.