Miljöpolicy

Sedan november 2011 är vi miljöcertifierade enl ISO 14001.

Detta innebär att vi:

Uppfyller det kriterier som Hälso-och sjukvårdsnämnden anger i sin checklista. Vi efterlever Svensk miljölagsstiftning (SFS 1998:808). 

 

– Vi strävar efter att ständig förbättra verksamhetens miljöresultat.

– Ser till att alla anställda har grundläggande miljöutbildning

– Har kunskaper i adekvat miljölagstiftning

– Känner till vilken vår största miljöpåverkan inom verksamheten är

 • Detta sker genom t ex medveten läkemedelsförskrivning för att minska belastning av läkemedelspåverkan i miljön, t ex läkemedelsrester i vatten.
 • Vi väljer miljövänliga material.
 • Vi arbetar systematiskt för att minska användningen av farliga kemikalier.
 • Källsorterar och ser till att avfallet tas om hand på ett sätt som främjar god miljö.
 • Väljer leverantörer som är miljömedvetna.
 • Minskar vår energianvändning.
 • Minskar vår pappersanvändning.

Miljöpolicyn, miljömål och handlingsplan, dokumenteras skriftligen
och omprövas regelbundet. Vi har mätbara mål som årligen följs upp
genom externa och interna revisioner.

Praktikertjänsts Miljöpolicy

Överblivna läkemedel?

Lämna in  - för miljöns skull.

Att kasta läkemedel i hushållssoporna eller att spola ned dem i toaletten skadar miljön och i förlängningen klimatet. Därför bör du lämna in dina överblivna läkemedel på apoteket.

Det är inte bara tabletter som skadar miljön - lämna därför även in:

 • Flaskor med rester av flytande läkemedel.
 • Salvtuber som innehåller läkemedel.
 • Fästinghalsband.
 • Läkemedelsplåster, t ex hormonplåster.
 • Vaginalringar.
 • Inhalatorer.
 • Ampuller som innehållit infusionsvätskor.