Sammanhållen journalföring

Från och med 1 februari 2013 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden:

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--rattigheter/Din-journal/