Covid-19 vaccination

Vaccination mot covid-19 på Stureby vårdcentral

Senast uppdaterad 04-05-2021

Just nu råder det brist på vaccin. Takten på vi vaccinerar är direkt kopplad till antalet doser av vaccin vi blivit tilldelade av Region Stockholm.

Informationen kommer förändras efter nya riktlinjer och information från myndigheter samt Region Stockholm.

Du som är 60+ bokar tid för vaccinering på t ex Älvsjömässan eller Slakthusområdet via 1177 -hemsidan eller appen Alltid öppet.

Om du inte kan boka digitalt
För dig som inte kan boka digitalt finns det nu möjlighet att boka via telefon 08-428 429 30 alla dagar kl 8-19. De som svarar hjälper dig att boka tid på någon av vaccinationsmottagningarna. 

Du som är 18+ med LSS-insatser och har fått ett brev från kommunen kan ringa på 08- 128 187 72, knappval 8 och lämna ditt personnummer så ringer vi upp dig inom en vecka och bokar en tid för din första dos på vårdcentralen.

Du som är 18-59 och riskgruppspatient kommer bli kallad av oss per brev i den takt vi har tillgång till vaccin. Senast i slutet på v.18 ska alla riskpatienter ha fått sina kallelser. Vi kallar vartefter vi blivit tilldelade vaccindoser från Regionen. Just nu har vi inga "lediga doser/tider".

Du som är gravid på minst v12 och har blivit uppmanad av MVC (35+ år eller BMI >30 vid inskrivning) att boka tid kan ringa på 08- 128 187 72, knappval 8 och lämna ditt personnummer så ringer vi upp dig inom en vecka och bokar en tid för din första dos på vårdcentralen.

Den som vaccinerar första dosen ansvarar även för andra dosen. Alltså bägge doserna ska tas på samma ställe, då din andra dos skickas dit du tagit första dosen.

Vi vaccinerar med de godkända vaccinerna Pfizer, Moderna (för de som är födda -57 eller efter) och Astra Zeneca (för de som är födda -56 eller senare) enl. riktlinjerna från Region Stockholm. De går inte att påverka vilket vaccin man får - tillgången och riktlinjerna styr. 

Vi vaccinerar i strikt prioritetsordning enligt nedan. Det råder fortfarande brist på vaccin. 

Tillgången till vaccin avgör när vi kommer att kunna erbjuda vaccin. Vi måste först säkerställa att vi ska få en leverans av vaccin till mottagningen innan vi kan boka några tider.

Region Stockholm har även varit tydliga med att vi inte får ha prioritetslistor/väntelistor inför vaccineringen.

Vi kommer att informera här på hemsidan när vi vet mer om tidpunkt för vaccinationerna och hur du bokar tid. Under faser här nedan kan du följa hur vaccineringen löper på. 

Syftet med vaccinationen i första skedet är att skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten rekommenderat denna prioritetsordning:


Fas 1:

- Personer som bor på särskilda boenden för äldre (klart - kommunen sköter)
- De som har hemsjukvård (klart)
- De med omsorgsinsatser från hemtjänst enligt socialtjänstlagen (OBS! ej enbart serviceinsatser t ex. handling, städning) (klart)
- De som är över 18 år och bor i LSS-boenden (klart)
- De som har personlig assistent (alla kallade för dos2)
- De vuxna som bor tillsammans i samma hushåll med ovannämnda (alla kallade för dos2)

Ingår du i fas 1 och är listad hos oss, men inte har hört av oss, ring 08- 128 187 72.


Fas 2:

- personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först. (Vaccinerig bokas numera via 1177 hemsidan/callcenter 08-428 429 30 eller  Alltid öppet appen)

- personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter  kommer att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus för vaccination.

- personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter kommer att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus för vaccination.

- personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (pågår).
- personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först (pågår).
- personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter
och omsorgstagare (arbetsgivaren ordnar).
Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som
beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi
beaktas.

Fas 3:

- Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en
riskökning ( pågår via 1177 alt. Alltid öppet appen)
- Personer i åldern 60–64 år. ( pågår via 1177 alt. Alltid öppet appen)
- Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en
riskökning, sk. riskgruppatienter. (Kallelserna skickade, de sista 4/5-21)
- Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om
smittskyddande åtgärder.

Ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död i covid-19.

En viss typ av samsjuklighet har visat sig öka risken för att bli allvarligt sjuk eller avlida i covid-19 (1). I listan nedan definieras vilka grupper och tillstånd som avses. I en del fall krävs en individuell bedömning om vaccination ska prioriteras eller inte.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

⦁ Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).

⦁ Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

⦁ Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

⦁ Kronisk lever- eller njursvikt.

⦁ Diabetes typ 1 och typ 2.

⦁ Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

⦁ Downs syndrom.

 

I den tredje fasen ingår även grupper som av olika skäl kan ha svårigheter att
följa rekommendationer om smittskyddande åtgärder och därmed ha en ökad risk
för att bli smittade. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och
kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i
socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.

Fas 4:
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser. Om brist på vaccin skulle uppstå bör prioritering ske utifrån ålder och socioekonomi.

 

I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att erbjudas vaccin. Fler aktörer än vårdcentraler erbjuder vaccinering mot covid-19. På 1177.se finns aktuell information.

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Vaccinationerna mot covid-19 kommer att vara gratis för den som vaccineras.

Alla vuxna, med reservation för gravida, där man ännu saknar tillräcklig information, rekommenderas att vaccinera sig, oavsett om man har antikroppar mot coronaviruset eller ej. Antikroppar ger ett skydd mot covid-19 i åtminstone 6 månader, men vi vet idag inte tillräckligt om hur antikropparna skyddar.

Man vaccinerar sig för att slippa bli sjuk själv och för att minska spridningen av covid-19. Var och en av oss kan bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter genom att vaccinera oss.

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter du fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i leder och muskler. Det beror på att kroppens försvar reagerar. Besvären kommer i så fall inom det första dygnet, är lindriga och går över inom några dagar.

En komplett information om vaccinerna finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Det är säkrare att vaccinera sig än att inte vaccinera sig. Även om de flesta som får covid-19 får en mild sjukdom har viruset skördat miljontals liv. Vaccinerna har testats noga avseende både effekt och säkerhet. Eftersom detta coronavirus liknar ett annat coronavirus som spreds 2002-2004 har mycket kunskap från tidigare forskning kunnat användas.