Jennifer Hagberg

Jennifer Hagberg

Jennifer är legitimerad sjukgymnast vid Umeå universitet med sin kandidatexamen 2012. Hon är vidareutbildad på avancerad nivå inom psykosomatik, lungsjukdomar (KOL & astma) samt beteendeförändringar i levnadsvanor och tobaksavvänjning.

Hon har arbetserfarenhet från kommun, landsting, och privat verksamhet, bl.a. inom neurologi, personlig träning, rehabilitering och psykosomatik (framförallt stressrelaterad ohälsa och ätstörningsproblematik).

Magisterexamen 2018 med arbete inom kvinnohälsa och nu fortsatta masterstudier.

Uppsatser:

http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1227962&dswid=6683

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Hendrick/publication/232907372_Employers%27_perspectives_of_competencies_and_attributes_of_physiotherapy_graduates_an_exploratory_qualatative_study/links/09e41509a54528c9c5000000/Employers-perspectives-of-competencies-and-attributes-of-physiotherapy-graduates-an-exploratory-qualatative-study.pdf

jennifer.hagberg@ptj.se