Patentsäkerhetsberättelse 2018

I enlighet med 3 kap.10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och SOSFS 2011:9 7 kap § 2 och 3 redovisar Tandläkarna Norman sitt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete under 2018.

Teamet har bestått av följande medarbetare:
Tandläkarna Lena, Mats och Petronella Norman
Tandsköterskorna Caroline Algpeus, Helena Ek och Elisabeth Ländström
Tandhygienist Elin Gillén
Samordnare: Michael Rundahl

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig tandvård
Vi tillhandahåller tandvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Ledstjärnan i detta arbete är de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram för vuxentandvården.

Vi följer de uppföljningskrav landstinget ställt på barntandvård.

Vi följer de riktlinjer den nationella STRAMA-gruppen satt upp avseende antibiotikaprofylax och antibiotikaförskrivning.

Vi säkerställer fortlöpande att samtliga teammedlemmar har rätt kompetens och kunskap genom mål- och utvecklingssamtal.

Vi har under år 2018 satsat 178 000 kr i kompetensutveckling för teamet.

Säker tandvård
Vi arbetar systematiskt med att uppdatera våra rutiner i verksamheten enligt vårdgivaren Praktikertjänsts ledningssystem FOKUS.
Samtliga medarbetare deltar aktivt i arbetet med uppdatering av rutiner i FOKUS vilket lett till att vi som två av 22 kostnadsställen under tre år i Praktikertjänst ISO-certifierat våra rutiner.
Kvalitetsarbetet är en stående punkt på våra mottagningsmöten.

Vi har följande mötesrutiner i verksamheten som ligger till grund för vårt kvalitet- och patientsäkerhetsarbete.

Morgonmöten dagligen - det löpande patientarbetet
Veckomöten "peptalk" där medarbetarna tar upp vardagliga händelser som bör tas upp snabbt
Månadsmöten - ledningens genomgång av författningar, nya bestämmelser, avvikelser etc.

Exempel på viktiga rutiner i verksamheten utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv:

Årsplaneringsschema
För att säkerställa att alla rutiner följs har vi ett årsplaneringsschema som vi följer månadsvis.

Läkemedelshantering
Läkemedel förvaras i låst skåp.
Varje år görs läkemedelsrevision för att sortera bort eventuellt utgångna läkemedel.
Vi använder endast godkända bedövningssprutor. Sedan januari 2010 använder vi de säkra kanylsystem som blev lag i maj 2013.

Remisshantering
När remiss sänts till annan tandläkare skall vi få uppgift om ungefärlig väntetid.
Vi kontrollerar remissgången en gång i kvartalet.

Journaldokumentation
Vi skickar ut välkomstbrev till alla nya patienter så att patienten själv i lugn och ro hemma kan fylla i en hälsodeklaration med eventuell medicinförteckning för att säkerställa att vi har rätt information.
Vi tar ofta foton för diagnostik, behandlingsplanering samt dokumentation inför framtiden.
Vi för journalsystem som följer patientdatalagen och tillämpliga föreskrifter.
Vi har inloggningssystem som medför att endast behörig personal har tillgång till patientens journal.
Datorerna låses när de ej är bemannade.

Hygien
I september 2018 köpte vi en ny diskdesinfektor

I december 2013 köpte vi ny autoklav och har ett system där vi kontrollerar att varje enskilt instrument är sterilt (Sterigage).
I övrigt uppdaterar vi regelbundet våra hygienrutiner som finns dokumenterade i väntrummet.

Vattenrening
Vi har kontinuerlig vattenrening installerad på varje utrustning sedan mars 2007 och tar regelbundet bakterieprov på vattnet för att undersöka vattenkvaliteten.
Under 2018 har vattnet varit bakteriefritt.
Varje patient, även de som har nedsatt immunförsvar, kan därför känna sig helt lugn.

Risk- och avvikelsehantering
Vi rapporterar alla avvikelser på månadsmöten då vi diskuterar hur vi ska åtgärda avvikelser.
I slutet av varje år gör vi en sammanfattning för att utvärdera om någon eller några avvikelser återkommer.

Medicinteknik
Vi använder endast världens mest sålda och mest vetenskapligt beprövade implantat för att minimera risken för misslyckande. Merparten av våra höga utbildningskostnader satsas på fortbildning i implantatbehandling och oral protetik.

Kemikaliehantering
Vi har radikalt minskat mängden kemikalier i form av petroleumbaserat avtrycksmaterial. Detta har ersatts med digital scanning. Vi började arbeta med scanning i oktober 2010. Vi har numera 2 scanrar varav den senaste införskaffades hösten 2018.
Digital scanning är patientsäkert eftersom risken att få avtrycksmassa i luftvägar eller svalg helt elimineras.
Stena Miljö kommer till praktiken en gång per år för att samla in farligt avfall.

Röntgenskydd
Vi använder digital teknik sedan 1999. Det eliminerar röntgenkemikalier helt och minskar stråldosen med ca 75% jämfört med analog teknik.
Vi har den senaste modellen av röntgensensorer med marknadens högsta upplösning för att kunna ge bästa möjliga diagnostik.
Dagligen görs en kontroll av våra röntgenapparater genom Raysafe kontrollsystem (Unfors).
Varje år kontrolleras våra röntgensensorer av Unident AB, senast 2018-12-10. Resultatet var godkänt utan anmärkning på samtliga röntgenapparater.

Extra fokus på miljöarbete
Vi har aktivt minskat avfallsmängden och minskat elförbrukningen genom införande av modern teknik, t ex LED-armaturer i behandlingsrummen.
Vi är kvalitetscertifierade enligt vårdgivarens interna kvalitetsmodell sedan 1990-talet.

Avvikelser
Vi har under året 2018 dokumenterat 17 avvikelser. Samtliga avvikelser har hanterats enligt verksamhetens rutiner.

Vi har under år 2018 inte fått några klagomål från våra patienter.
0 st klagomål har anmälts till Inspektion för vård och omsorg, IVO för enskildas klagomål rörande vår verksamhet.

Vi har anmält via vårdgivaren Praktikertjänsts anmälningsansvarige 0 händelser enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28)

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra hygienrutiner enligt dagens kunskapsnivå. Till vår hjälp i detta arbete har vi dels vårt webbaserade ledningssystem FOKUS, dels aktuell information från bl.a. Svensk Förening för Vårdhygien (HYPERLINK "http://www.sfvh.se"www.sfvh.se).

Patientfokuserad tandvård
Praktikertjänst AB deltar årligen i Svensk KvalitetsIndex (SKI) mätning av kundnöjdhet inom tandvården. Vi samlar också systematiskt in våra patienters syn på vård och bemötande. Allt i syfte att höja våra patienters nöjdhetsgrad med den vård vi tillhandahåller.

Effektiv tandvård
Vi arbetar målmedvetet att utveckla våra arbetssätt i syfte att utföra en god vård på ett säkert och effektivt sätt.
Digital scanning med Trios från 3 Shape medför patientsäker, effektiv behandling utan avtryckstagning, som av många människor upplevs som obehagligt. Det eliminerar risken för inhalation/ nedsväljning av avtrycksmassa samt säkerställer snabb och säker leverans till tandtekniker.

Jämlik tandvård
Vi respekterar alla människors lika värde.

Vi respekterar den enskilda människans värdighet, självbestämmande och integritet.

Vi respekterar den enskilda människans behov av trygghet och säkerhet.

Vi visar patienter och närstående omtanke och respekt oavsett t ex ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Vi diskuterar regelbundet innebörden av ett gott bemötande och av goda kontakter mellan patienterna och våra medarbetare. Se ovan våra mötesrutiner.

Tandvård i rimlig tid

Vi har följande tillgänglighet

Måndag, tisdag, torsdag 07:20-16:00
Onsdag 07:20-18:00
Fredag 07:20-12:00

Helgdagar finns helgjour 09:30-12:30 ( telefonnummer 010-435 00 00)
Akuttelefonnummer /sms 070-3973693
Mail: teamnorman@ptj.se
Semesterperioder: telefonnummer 010-435 00 00 för besked om jourhavande tandläkare alternativt akuttelefonnummer/sms/mail enligt ovan (helgdagar).

Samverkan
Vi samverkar med Specialistcentrum i Uddevalla för att säkerställa en högkvalitativ och säker vård.
Vi har ett nära samarbete med käkkirurg, tandregleringsspecialist och rotfyllningsspecialist.

Mål för patientsäkerhetsarbetet 2019

Följande mål har vi satt upp inför år 2019
Att varje patient skall känna sig helt trygg vid varje besök hos oss.
Tandvård med kvalitet och omtanke!

I tjänsten Uddevalla 190125

Lena Norman                     Mats Norman
Verksamhetschef               Verksamhetschef

Tandläkarna Norman • Trädgårdsgatan 6 • 451 31 Uddevalla • 0522-104 90
teamnorman@ptj.se • www.tandlakarnanorman.praktikertjanst.se