Kvalitet och miljö

Vår klinik är kvalitetsdiplomerad sedan 1996

Inom Praktikertjänst har vi ett internt kvalitetsprogram för årlig diplomering som vår klinik deltar i och vi är även diplomerade i " Grön Tandvård", vilket innebär miljöhänsyn i allt från inköp till materialval.

Verksamhetsutveckling
Kliniken utvecklar system och rutiner för ett fungerande arbete.

Ansvar
För medarbetarna i teamet finns rutiner för delegering och ansvarsfördelning.

Avvikelsehantering
Alla avvikelser av betydelse noteras för förbättring och rapporteras om så krävs.

Vårdkvalitet
Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra rutiner och metoder och material för bättre vårdresultat.

Kompetensutveckling
Hela teamet och varje medarbetare följer med i utvecklingen genom fortbildning.

Journalföring
Vi har rutiner för journalföring enligt journallagen för patientsäkerheten.

Informationssäkerhet
Mycket av vårt arbete dokumenteras och utförs med datorer och kräver hög säkerhet.

Patientinflytande
Patientenkät och öppenhet för synpunkter hjälper oss att förstå patientens behov.

Hygienrutiner
Vi följer gällande krav och rekommendationer för hygien och renlighet.

Nätverk
Vi ingår i ett nätverk med andra tandvårdsteam för stöd och utveckling av vården.

Miljöutveckling
Vi har material, teknik och metoder för goda arbetsförhållanden och ansvar för patient och miljö.

Miljödiplomerad klinik
Redan 1997 tog Borås Kommun Agenda 21, Lönsam Miljökraft, Folktandvården samt Privattandvården initiativ till Miljöanpassad Tandvård. Syftet var att få igång ett miljöutvecklingsarbete inom tandvården. För att miljödiplomeras måste varje klinik uppfylla vissa fastställda lagar och krav enligt en checklista allt för att värna om vår gemensamma miljö