Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren rehabiliteringsansvar regleras i bl.a. arbetsmiljölagen (AML) och socialförsäkringsbalken (SFB). På arbetsmiljöverkets hemsida beskriver man delar av ansvaret enligt följande:

12 § Arbetsgivaren skall anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation med utgångspunkt från deras förutsättningar för arbetsuppgifterna. Därvid skall särskilt beaktas om den enskilde arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan.

Individuell arbetsanpassning hjälper enskilda
När en anställd har olika fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan man behöva individuell anpassning. Det kan innebära att personen får särskilda arbetshjälpmedel, handledning eller individuella stödinsatser. Man kan även behöva

  • välja ut särskilda arbetsuppgifter
  • genomföra tekniska åtgärder
  • anpassa lokalerna
  • förändra arbetsfördelningen

Det är viktigt att följa upp anställda med upprepad korttidsfrånvaro för att klarlägga behovet av någon form av arbetsanpassning för att undvika ytterligare sjukfrånvaro.