Priser

Här kan du läsa om vårt betalningssystem och om hur det statliga tandvårdsstödet fungerar.

Vill du veta mer, fråga oss i tandvårdsteamet. Hos oss betalar du per behandlingstillfälle gärna med kort, kontant fungerar bra också.

Återbud senare än 24 timmar före avtalad tid debiteras.

Det statliga tandvårdsstödet - Ersättningssystem för tandvård, omfattar alla vuxna från och med det år patienten fyller 22 år och som anses vara bosatt i Sverige enligt Socialförsäkringsbalken. Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) och högkostnadsskydd. Alla vuxna som omfattas av tandvårdsstödet har rätt till ATB och högkostnadsskydd. STB kan lämnas till personer med risk att få försämrad tandhälsa på grund av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) lämnas med 150 kronor per år till dem som är 30–64 år. Ett förhöjt bidrag på 300 kronor per år lämnas till dem som är 22–29 år samt 65 år och äldre. Bidraget förnyas den 1 juli varje år och kan sparas i två år. Det innebär att en enskild individ maximalt kan ha 300 kronor, respektive 600 kronor, i allmänt tandvårdsbidrag. Bidraget utgörs av ett elektroniskt tillgodohavande i Försäkringskassans rapporteringssystem. Det kan användas som betalning vid besök hos tandvården. Regeringen beslutar om tandvårdsbidragets storlek.

Gränsen för när rätten till statligt tandvårdsstöd får lämnas ändrades 2017-01-01 till det år då patienten fyller 22 år. Från och med 2018-01-01 ändras gränsen till det år när patienten fyller 23 år. Från och med 2019-01-01 får statligt tandvårdsstöd lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med det år då patienten fyller 24 år. Detta enligt beslut av riksdagen, 4 § lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) betalas till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård som följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning.

Försäkringskassan administrerar det särskilda tandvårdsbidraget som är på 600 kronor per halvår. Beloppet förnyas varje halvår och kan inte sparas. Däremot kan det delas och patienten kan välja att använda delar av bidraget vid flera besök. Patienter som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får även sitt allmänna tandvårdsbidrag.

Högkostnadsskydd gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad. Staten betalar då en del av den totala kostnaden.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa som överstiger 3 000 kronor under en tolvmånadersperiod från att första åtgärden rapporteras till Försäkringskassan. Tandvårdsersättningen beräknas på referenspriset. Tidsperioden är individuell för varje patient och den är inte bunden till kalenderår. Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige.

Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer: – för den del av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor lämnas ersättning med 50 procent av referenspriset, och – för den del av kostnaderna som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent av referenspriset.