Tobak

Tobak och tobaksrök innehåller bland annat tjära, kolmonoxid och nikotin som är skadliga för hälsan. Nikotin är en beroendeframkallande drog, som i hjärnans centrum för lust och olust framkallar positiva belöningseffekter.

Att sluta röka är det bästa beslut du kan fatta för att höja din livskvalitet och för att bättre din hälsa. Förändringarna till det bättre märks snabbt och varar länge.

Vinster du får av att sluta röka

Du förbättrar din ekonomi, du får ett längre och friskare livdu får en mer nöjd omgivningdu förbättrar din konditiondu får ett bättre immunförsvardu får starkare rygg och skelettdu får vitare tänderdu får ett bättre sexlivdu får bättre smak och luktdu får fräschare hydu löper mindre risk att drabbas av tandlossning och tandstendu löper mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt, hjärnblödning och cancer.

Barn - passiv rökning

75% av röken går ut i den omgivande luften och halten av farliga ämnen stiger. Tobaksröken gör att lungorna fungerar sämre och att slemhinnorna i luftvägarna blir mer mottagliga för infektion. Därför får barn till rökande föräldrar oftare luftvägsinfektioner, öroninflammationer, astma och allergier. Risken för plötslig spädbarnsdöd fördubblas om mamman rökt under graviditeten och fortsätter att röka när barnet är fött. Rök aldrig inomhus om du har barn.

Snus

Snus är liksom cigaretter en form av tobak. En enda "prilla" har en nikotinhalt motsvarande två starka cigaretter. Snus är mer beroendeframkallande än cigaretter, vilket är ett skäl till att snusare ofta har svårare att sluta än rökare. Snus kan i stora mängder vara en belastning för hjärta och kärl. Höjt blodtryck, ökad hjärtrytm samt förhöjda nivåer av blodfetter kan bli resultat av snusning. Det mest påtagliga är skador på slemhinnan samt skador på tandkött och underliggande käkben.

Var kan jag få hjälp med att suta röka eller snusa?

Folkhälsoenheten organiserar tobaksslutargrupper i Fagersta, Köping, Sala och Västerås. 

Tobaksavvänjningen på telefon 021-17 32 00

Rökavvänjningsgrupp alt individuellt stöd på CityPraktiken telefon 021-813 02 00

Numret till Sluta Röka-linjen är 020-84 00 00