Vision & värdegrund

Vision

Individanpassad tandvård av högsta kvalitet,
som ger trygghet till våra patienter

Värdegrund

Evidens

Tandvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet

Omtanke

Omtanke i omhändertagande och bemötande, där varje patient känner sig sedd och hörd

Långsiktighet

Långsiktig terapiplanering och långsiktigt relationsskapande med våra patienter

Välmående medarbetare

En vardag präglad av glädje, nyfikenhet och gemenskap