Astma och KOLmottagning

Här utreds patienter med symtom som kan tyda på astma, allergi, kroniskt obstruktiv lungsjukdom- KOL, eller annan lungsjukdom. Lungfunktionen mäts med spirometri och vi utför pricktester för att utreda allergier. Behövs behandling kan den ges i samarbete med läkare.