Psykosocialt team

Tid till en av oss i teamet kan ordnas efter bedömning hos läkare och gäller enbart patienter listade på Värmdö Vårdcentral.

Du som mår psykiskt dåligt kan få stöd och hjälp via psykosociala teamet. Det kan t.ex.
handla om att du känner dig nedstämd, har ångest, sömnsvårigheter, stressymptom eller är i
kris. Som patient kommer du först på ett bedömningssamtal som vidare kan utmynna i
rådgivning, behandling eller remiss till specialistmottagning. Tillsammans lägger vi upp en plan utifrån dina behov och vår bedömning. Vi arbetar med KBT.

 

Vi som arbetar här:

Mimmi Kjellner, KBT-terapeut
Elena Gildebrant, leg. Psykolog

 

Om KBT
KBT- kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man
arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande
och därför leder till psykiskt illabefinnande.
KBT är en strukturerad och insiktsfrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på
framtiden än på det förflutna.