Hälsoteket

Tillsammans skapar vi ett friskare liv!

Hälsoteket-lista

Sluta röka

Rökning är en starkt bidragande orsak till KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt lungcancer. Hos oss kan du få hjälp att minska ditt nikotinberoende. Ring och prata med oss på 08 410 63 110

Fakta om tobaksbruk

Cirka 900 000 (16-84 år) röker dagligen och cirka 800 000 (16-84 år) använder snus dagligen i Sverige.

Daglig rökning

Totalt 13 % röker dagligen, (12 % män, 13 % kvinnor),
(16-84 år).

Daglig snusning

Totalt 12 % snusar dagligen, (20 % män, 4 % kvinnor), (16-84 år).
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut

Bästa tipsen för att sluta röka/snusa

  • Bestäm en stoppdag
  • Ta inte ett enda bloss eller en enda snus efter stoppdagen
  • Vänta ut suget – det sitter oftast inte i mer än några minuter. Ett glas vatten brukar hjälpa.
  • Hitta dina alternativ till rökning/snusning.Kanske behöver du läkemedel för avvänjning.
  • Belöna dig vid framgång.

Fysisk aktivitet på recept

Vill du göra en förändring utan piller?

Tillsammans med oss hittar vi en aktivitet som är anpassad för dina förutsättningar.

Många diagnoser har en vetenskapligt påvisad positiv effekt av fysisk aktivitet.

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t.ex. rask promenad.

  • Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.

  • Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga.

  • Fysisk aktivitet minskar också risken att få högt blodtryck, åldersdiabetes och tjocktarmscancer.

  • Också livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av ökat psykiskt välbefinnande och bättre hälsa.

  • Det föreligger även starka belägg för att fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa.

Hos oss finns kompetens för att förskriva Fysisk aktivitet på recept, dvs fysisk aktivitet på recept. Receptet ger rabatt på många träningsställen.

Vilka tar emot Recept?

Vår närmaste träningsanläggning är BodyJoy. Här finns också mottagare av fysisk aktivitet så kallade FaR-mottagare.

Motiverande samtal

Kan ett samtal förändra framtiden? Vi erbjuder MI samtal (Motivational Interviewing)

Samtalsmetod som ursprungligen utvecklades inom den specialiserade beroendevården av den amerikanske psykologen William R. Miller och hans engelska kollega Stephen Rollnick.

Motiverande samtal- MI är en evidensbaserad metod vars huvudsakliga mål är att hjälpa människor till förändring. Den innefattar såväl ett förhållningssätt som strategier för att hjälpa människor att utveckla sin egen inneboende kraft till förändring.

Metoden bygger på samarbete där individens autonoma ställning är vägledande. I det Motiverande samtalet möts patienten där hon befinner sig. Motivation och motstånd till förändring hos den enskilde förstås som något som uppstår i relation till omvärlden och kan påverkas av behandlarens samtalsstrategier.

Motiverande samtal har effekt när det gäller förebyggande arbete med livsstilsfrågor inom hälso- och sjukvård. Metoden kan användas vid såväl korta möten som längre interventioner.