Information av sjukskrivning

Här hittar du allmän information om vad som gäller vid sjukdom/skada och behov av sjukskrivning.

Skriv gärna ut och fyll i blanketten: "Frågor inför ditt besök hos läkare" och ta med till ditt läkarbesök.

Mer information finns på www.forsakringskassan.se Du kan även läsa mer om sjukskrivning på www.1177.se

När kan man bli sjukskriven?
Vid sjukdom/skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter har läkare möjlighet att bedöma angående sjukskrivning. I många fall går det bra att arbeta, hel- eller deltid, trots sjukdom eller skada. Sjukskrivning kan vara en av flera åtgärder som kan bidra till att du kan komma åter i arbete på bästa sätt.

När kan man inte bli sjukskriven?
Det är inte möjligt att bli sjukskriven för sådant som tillhör livets naturliga prövningar, t ex svårighet att få ihop livspusslet, relationsproblem, konflikter på arbetet osv. Om du inte mår bra på grund av din arbetsplats bör du i första hand vända dig till din arbetsgivare, din företagshälsovård alternativt söka nytt arbete.

Vad behöver läkaren veta?

Sjukvården ansvarar för medicinsk bedömning, behandling och rehabilitering. Om läkare bedömer att du pga sjukdom/skada inte kan utföra arbete kan hen utfärda ett läkarintyg. För att kunna ge dig rätt vård och vid behov skriva ett läkarintyg behövs information om aktuell sjukdom/skada, vilka symtom du har och hur detta begränsar dig. Du behöver beskriva vilka arbetsuppgifter du har, vilka arbetsuppgifter du inte klarar av och vad det är som gör att du inte klarar av dessa. 

Fundera även kring vilka förändringar på arbetsplatsen som skulle kunna medföra att du fortsatt skulle kunna arbeta, hel- eller deltid. Om du är arbetslös, föräldraledig eller studerar beskriv vad du inte klarar av att utföra i relation till det. 

Vem beslutar om rätt till sjukpenning?
Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan hos den som ansöker om sjukpenning och beslutar om hen har rätt till ersättning utifrån ditt läkarintyg, din ansökan och lagstiftningen.

Försäkringskassan har inte tillgång till sjukvårdens patientjournaler och sjukvården har inte tillgång till Försäkringskassans dokumentation. Försäkringskassan ansvarar för samordning av rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivne.

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering. I Arbetsmiljölagen finns information om arbetsgivarens skyldigheter att vidta åtgärder, om krav på arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivare ska se till att det finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet och att det finns den företagshälsovård att tillgå som arbetsförhållandena kräver.

Arbetsgivare ska, enligt Socialförsäkringsbalken (30 kap, 6§) upprätta en plan för återgång i arbete senast den dag en anställds arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom på hel-eller deltid under 30 dagar. Regeln gäller om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. För mer information se: www.forsakringskassan.se samt även arbetsgivarinformation.

Sjukskrivning vid arbetslöshet?
Om du är arbetslös är det svårt att motivera en sjukskrivning. Du ska i så fall på grund av den aktuella sjukdomen/skadan vara så pass begränsad att du inte kan klara något som helst arbete, alltså inte ens enklare uppgifter såsom att prata i telefon, skriva på en dator eller uppgifter som inte är fysiskt belastande.

När behöver jag ett sjukintyg?
Du har vanligen full rätt att sjukskriva dig själv under de första 7 dagarna. Från dag 8 behöver din arbetsgivare däremot ett sjukintyg som du ska lämna in till arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar din sjukpenning under de första 14 dagarna.

Från dag 15 övergår ansvaret till Försäkringskassan. Om du blir sjukskriven längre än 14 dagar skickas läkarintyget i regel elektroniskt till Försäkringskassan. Du får en kopia som ska lämnas till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ansvarar för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan när du varit sjuk i 14 dagar. Du bör prata med arbetsgivaren för att försäkra dig om att denne gör sjukanmälan.

Därefter ska du få ett informationsbrev från Försäkringskassan med hänvisning till Mina sidor för att fylla i en ansökan elektroniskt. Om du inte fyller i blanketten elektroniskt, uppmanas du att direkt efter att sjukanmälan är gjord kontakta Försäkringskassans kundcenter och beställa hem en pappersblankett. Fyll i och skicka tillbaka blanketten så fort som möjligt.

Först när läkarintyg, sjukanmälan och ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan gör de en bedömning om du har rätt till sjukpenning.

Har du enskild firma ska du sjukanmäla dig redan första sjukdagen till Försökringskassan för att ansöka om sjukpenning. Om du är arbetslös ansvarar du själv för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan den första sjukdagen.

Sjukskriven på deltid?
Om du blivit deltidssjukskriven är det viktigt att tänka på hur arbetstiderna förläggs. Sjukförsäkringen är en dag-för dag-försäkring och enligt Försäkringskassans regler ska du därför arbeta alla dina ordinarie pass men korta ned dem.

Ibland kan det finnas medicinska orsaker till att man behöver lägga upp arbetstiderna på något särskilt sätt och i så fall behöver läkaren beskriva detta i läkarintyget. Du ska själv kontakta Försäkringskassan för att få arbetstiderna godkända.

Vad finns det för risker med att vara sjukskriven?
En sjukskrivning medför inkomstbortfall och kan leda till inaktivitet, sämre mathållning, nedstämdhet och oro. Man kommer ifrån arbetsrutiner och arbetsgemenskap och blir mer socialt isolerad. Ju längre sjukskrivningsperiod desto svårare kan det vara att återgå till arbete. Därför är det alltid viktigt att undvika längre sjukfrånvaro än nödvändigt. Det är bra om en sjukskrivning kan begränsas till deltid eftersom det minskar risken att bli långtidssjukskriven på heltid. Länk till bipacksedel sjukskrivning.

Vad förväntas av dig under sjukskrivningen?
Det är viktigt att du själv är med och tar ansvar för ditt tillfrisknande. Du kan komma att få uppgifter som du förväntas följa. Det kan t ex röra sig om behandling med en specifik medicin eller kontakt med sjukgymnast. Du kan också få egenvårdsråd som regelbunden fysisk aktivitet eller att upprätthålla sömn- och kostvanor. Regelbunden kontakt med arbetsplatsen/ arbetsgivaren kan också vara värdefullt.

För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet.

Du ansvarar själv för att, i god tid, ta kontakt med din läkare om du har behov av förändring av din sjukskrivning eller för en ny bedömning av arbetsförmåga för ev. förlängning av din sjukskrivning. Om du kan börja arbeta delvis eller helt innan sjukskrivning tar slut bör du ha en dialog med din läkare om det.

Om du planerar att resa utomlands under din sjukskrivning så rådfråga alltid Försäkringskassan i god tid. Vid resa till vissa länder krävs att du i god tid ansöker om att få behålla din sjukpenning under utlandsvistelsen. För mer info se www.forsakringskassan.se.

Hur får jag tag på mitt sjukintyg?
Vanligen skickas ditt sjukintyg elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Du är däremot tvungen att själv lämna en kopia till arbetsgivaren. Om du ej fick en skriftlig kopia vid läkarbesöket kan du ladda ner intyget från Försäkringskassans hemsida eller via 1177.se. Vid problem kan du ta kontakt med Kvarnholmens Vårdcentral, telefon 08 - 58 00 00 40 eller via Mitt PTJ.

Vad händer om Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning trots läkarintyget?
Om Försäkringskassan anser att de inte kan bevilja dig sjukpenning kommer de att informera dig. Denna information går endast direkt till dig och inte till din vårdcentral. Ibland önskar Försäkringskassan ytterligare information i läkarintyget och ber då ofta läkaren direkt om en komplettering. När Försäkringskassan fått den information de anser sig behöva för att kunna göra en bedömning tas beslut om din rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan kan, trots att din läkare bedömt att du inte kan arbeta, avslå rätten till sjukpenning. Vid avslag behöver man vanligen inom 1 dygn vanligen återgå i jobb eller anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att inte förlora sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Hör med Försäkringskassan om aktuella regler.

Om du inte är nöjd med ett beslut från Försäkringskassan kan du inom en viss tid begära en omprövning. Är du sedan inte nöjd med det omprövade beslutet går det att överklaga det till Förvaltningsrätten (domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter).

Rehabiliteringskedjan för den som har en anställning:
Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan.

  • Dag 1-90 som du är sjukskriven kan Försäkringskassan betala ut sjukpenning, om du inte kan utföra ditt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.
  • Dag 91-180 kan Försäkringskassan betala sjukpenning endast om du inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
  • Dag 181-365 kan du endast få sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Det gäller inte heller om det kan anses vara oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
  • Från dag 366 bedömer Försäkringskassan medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till alla arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. Om utredningen visar att medarbetaren kan klara ett annat arbete upphör rätten till sjukpenning efter 365 dagar. Försäkringskassan kan göra undantag om det kan anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande till arbetet på den vanliga arbetsmarknaden, t.ex. om hen är svårt sjuk.

Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som har en anställning. Om du är egenföretagare bedöms din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Därefter bedöms din arbetsförmåga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden. Om du är arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden.

 

  • Text och material utformat av Ingela Hammerfeldt, Rehabkoordinator, Ekerö Vårdcentral. Citering godkänd av Sara Banegas, f.d. verksamhetschef, Ekerö Vårdcentral.