Dyslexi - just nu ca 12 veckors väntetid

Vad innebär dyslexi?

Dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter, kan yttra sig i:

  • att det tar längre tid att lära sig att läsa och skriva
  • långsamt lästempo
  • felläsningar och gissningsläsning
  • att man fastnar på svåra och nya ord
  • fler stavfel än jämnåriga
  • svårigheter att uttrycka sig och formulera sig i skrift
  • svårigheter att hinna klart på prov och i andra skriftliga uppgifter

Hur hjälper logopeden dig?

Dyslexiutredning för skolungdomar

En dyslexiutredning genomförs som regel under en hel förmiddag, då logopeden frågar om elevens egen upplevelse av läs- och skrivsvårigheterna samt gör test gällande läs- och skrivförmåga och språklig förmåga. Efter genomförd utredning brukar resultaten diskuteras på ett möte tillsammans med skolans specialpedagog, eleven själv och elevens föräldrar. Man går då igenom vilka anpassningar och vilket extra stöd som eleven bör erbjudas utifrån utredningens resultat. Logopeden skriver ett utlåtande där elevens svårigheter och behov av stöd beskrivs. Även i de fall där man inte konstaterar dyslexi, utan bedömer att andra svårigheter, t.ex. brister i koncentrationsförmåga eller språklig förmåga, ligger till grund för läs- och skrivsvårigheterna, ges råd gällande anpassning och stöd till både familj och skola.

Dyslexiutredning för vuxna

Vuxna som kommer för dyslexiutredning brukar träffa logopeden under en hel förmiddag, då logopeden frågar om patientens egen upplevelse av läs- och skrivsvårigheterna samt gör test gällande läs- och skrivförmåga och språklig förmåga. Resultat och rekommendationer diskuteras med patienten och logopeden skriver ett utlåtande, där patientens svårigheter och behov av stöd i studier eller arbetsliv beskrivs.

Hjälpmedelsutprovning

Om du har genomgått en dyslexiutredning erbjuds du genomgång och förskrivning av kompensatoriska hjälpmedel, om logopeden bedömer att sådana kan vara till nytta. Detta gäller även om ingen dyslexidiagnos ställs. Du kommer då tillbaka till logopedmottagningen efter genomförd dyslexiutredning och får en genomgång av hur programmen kan används och hur de kan underlätta för just dig.

Så får du träffa en dyslexilogoped

Inom Stockholms läns landsting krävs remiss för dyslexiutredning hos logoped. I de flesta fall skickas remissen från skolhälsovården, men remiss kan även skrivas av husläkare, specialistläkare eller psykolog. Be din remittent att skicka din remiss till

Odenplans Logopedmottagning, Odengatan 69, 113 22 Stockholm.

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.