Synpunkter på vården

Vi tar gärna del av dina synpunkter på ditt besök hos oss så att vi kan bli bättre.

Vårdgivaren är första insats

I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling. Du/ni ska alltså vända er direkt till den verksamhet som ansvarat för vården.

Kontakta oss gärna via nedanstående adress så besvarar vi ärendet så fort vi kan.

Tack på förhand!

Kontakt

Johan Welander
Verksamhetschef

Edsbergs vårdcentral
Edsbergs Torg 1
192 52 Sollentuna

Patientnämnden är ett stöd för patienten

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla regioner. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Är patienten under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till detta och hantera ärendet skyndsamt.

Den patient som har ett klagomål ska vända sig till patientnämnden i den region där vården givits. Om klagomålet gäller att hemlandstinget inte vill betala för vård i annan region ska klagomålet däremot gå till patientnämnden i hemlandstinget.

›  Patientnämnden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder under vissa förutsättningar

IVO har från och med 1 januari 2018 skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder alltså bara händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.

›  Inspektionen för vård och omsorg IVO

Mer information

›  Om att klaga på vården på Inspektionen för vård och omsorg

›  Om att klaga på vården på 1177