Smärtstillande läkemedel

Våra riktlinjer vid förskrivning av beroendeframkallande smärtstillande läkemedel.  

 • Den läkare som initierar förskrivningen är också ansvarig för uppföljningen och fortsatt förskrivning. Vid initierad förskrivning från annan mottagning har våra läkare rätt att hänvisa dit om det råder oklarheter. I de fall man som patient listar sig på vår mottagning från en annan vårdcentral är det våra läkare som avgör om fortsatt behandling är indicerad.  
 • Vid kroniska smärttillstånd ska behandling enbart initieras av patientens husläkare. 
 • Behandling ska enbart initieras i samband med, eller i nära anslutning till, en fysisk bedömning.  
 • Indikation och mål med behandlingen ska tydligt framgå i journaltext och uppdateras minst en gång årligen. 
 • Basen i smärtbehandling där beroendeframkallande läkemedel övervägs ska alltid vara Paracetamol och NSAID om inga kontraindikationer för dessa preparat föreligger. Om patienten nekar till detta har våra läkare rätt att neka förskrivning.  
 • Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel förutsätter att förskrivande läkare får tillgång till läkemedelsförteckningen.  
 • Borttappade recept/tabletter ersätts inte.  
 • Dosökning ska endast ske i samråd med läkare.  
 • Vid svårigheter att följa angiven dosering har förskrivande läkare rätt att villkora fortsatt förskrivning mot Apodosförfarande och/eller remiss till smärtklinik. Vid upprepade händelser har våra läkare rätt att neka till fortsatt förskrivning. 
 • Receptförnyelse av beroendeframkallande läkemedel bör ej ske av AT-läkare på mottagningen om de inte själva initierat behandlingen.  
 • Det är förskrivande läkare som avgör när man bör försöka med en nedtrappning. Vid långtidsbehandling utan förbättrad funktion bör detta övervägas. Med funktion avses förmågan att utföra dagliga sysslor och rimliga aktiviteter. Smärtfrihet kan eftersträvas, men är inte det primära målet med behandlingen. 
 • Patienten har ej rätt att få läkemedel utskrivet samma dag som vi får in ett önskemål om receptförnyelse. Det är något vi eftersträvar, men är ingen rättighet.  
 • Det är patientens ansvar att efterfråga receptförnyelse i god tid innan receptet löper ut.  
 • Recept ska förses med varningstext angående beroendeframkallande potential.