Arbetsterapi

Arbetsterapeutens huvuduppgift är att genom individanpassade åtgärder stötta personer att återfå önskad aktivitetsförmåga och självständighet efter exempelvis skada eller sjukdom som medfört en nedsatt förmåga att utföra små eller stora aktiviteter.   

Arbetsterapeuter ser till hela människan. Det kan handla om att ta tillvara på och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor, roller, färdigheter och förmågor, eller att anpassa den fysiska miljön runt personen genom hjälpmedel eller bostadsanpassning.

Grundtanken i de arbetsterapeutiska insatserna är att ta vara på de förmågor som personen själv besitter och utifrån dessa arbeta för att personen ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter på ett för dem och för omgivningen tillfredsställande sätt.

Genom att finna alternativa tillvägagångssätt, träna eller prova olika hjälpmedel för att helt eller delvis återfå aktivitetsförmåga, eller ge råd vid anpassning i hemmet, arbetsplatsen eller skolan, jobbar arbetsterapeuten i samspel med individen och dennes önskemål.

Arbetsterapeuten jobbar även med kognition och dess olika funktioner. De kan stötta personer med minnesproblematik och göra underlag till demensutredningar. Arbetsterapeuten kan hitta nya funktionella strategier för patienter med stroke och även ge stöd till personer med olika neuropsykiatriska diagnoser samt ge information och utbildning till anhöriga och vårdpersonal.

Se en video om arbetsterapi genom att klick här