Tandvårdsreformen 2008

Regeringen har beslutat om en tandvårdsreform för vuxna. 
Målet är att det ska bli billigare att besöka tandvården - speciellt för den som har omfattande tandvårdsbehov - och att stärka patientens ställning

Informationen nedan är hämtad från Försäkringskassans hemsida:

1. Allmänt tandvårdsbidrag

Alla som anses vara bosatta i Sverige enligt Socialförsäkringsbalken har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år man fyller 20 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige, men inte anses vara som bosatta enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd.

Det allmänna tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten, och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.

Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle. 

Nytt bidrag varje år

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

  • Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.


Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får det också användas för andra åtgärder. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

2. Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till dig som är vårdgivare.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Referenspriset fastställs av staten. Men du är inte bunden av referenspriset utan kan ta ut ett pris som är högre eller lägre. Tar du ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ersättning till patienten som motsvarar referenspriset. Tar du ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter ditt faktiska pris.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan får patienten ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

Eftersom patienten får ersättning för 85 procent av den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger 15 000 kronor kan det ibland vara fördelaktigt att börja en ny period i högkostnads­skyddet innan den förra är slut. På så sätt kan man genom att låta göra fler dyra åtgärder under samma period komma upp i kostnader som överstiger 15 000 kronor. Därmed behöver patienten betala en mindre del av kostnaderna själv.

Om en patient väljer att påbörja en ny ersättningsperiod innan den pågående har löpt ut ska du rapportera detta till Försäkringskassan i samband med att den första tandvårdsåtgärden som ska ingå i den nya ersättningsperioden rapporteras in.