Synpunkter

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur du som patient eller närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Det ska du i första hand göra till den aktuella verksamheten eller mottagningen. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar. När du lämnat dina synpunkter bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot dessa. Du ska få svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid.

Kontakta oss gärna via nedanstående adress så svarar vi så fort vi kan:

5 Husläkare
Verksamhetschefen
Sollentunavägen 163C
191 47  SOLLENTUNA
Tel 08-123 446 60

e-post: info.5huslakare@ptj.se

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats 

Patientnämnden är ett stöd för patienten

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla landsting och regioner. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Är patienten under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till detta och hantera ärendet skyndsamt.Den patient som har ett klagomål ska vända sig till patientnämnden i det landsting där vården givits. Om klagomålet gäller att hemlandstinget inte vill betala för vård i annat landsting ska klagomålet däremot gå till patientnämnden i hemlandstinget.

Länk till Patientnämnden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder under vissa förutsättningar

IVO har från och med 1 januari 2018 skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder alltså bara händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.

Länk till IVO