Värdegrund

Respekt och värdighet

Omsorg om livet

"Kan man möjligen få ta ett EKG här idag?" En man i 70-årsåldern frågar en sjuksköterska, som sitter i receptionen. Sköterskan ser noga på mannen. "Javisst! Men hur mår du egentligen? svarar hon." Mannen är gråblek i ansiktet och svarar: "Inte så bra. Jag har ont i bröstet." Sjuksköterskan tar genast in honom till akutrummet, kopplar på en EKG-apparat och hämtar en läkare. Det visar sig att mannen har en hjärtinfarkt. För några veckor sedan hade han sin första infarkt. Ambulansen kom snabbt på plats och det hela slutade väl.

Varför sjukvård?

Varför tittade sjuksköterskan "noga" på den äldre mannan och handlade så snabbt? Kunde hon inte lika gärna bett honom att ta en nummerlapp som alla andra och sätta sig?

Den viktigaste orsaken till att sjukvård finns är att den handlar om något så avgörande för oss alla som hälsa och liv. Vi vill ju alla förverkliga en rad olika mål med våra liv. Vi vill ha goda relationer med föräldrar, syskon och andra. Vi vill bilda familj och ta ansvar för barn och deras framtid. Vi vill bemötas med respekt och uppleva frihet. Vi vill också bemötas med omtanke, sanning och kärlek. Allt detta förutsätter att vi också får leva och vara tillräckligt friska. Smärta, sjukdom och till sist död kan vara mycket svårt att uthärda för patient och anhöriga. Därför är sjukvården så viktig.

Liv, hälsa och grundläggande värden

Hälsa är något som man ofta tar för givet när man är frisk. Vi styr inte alltid över vår hälsa, även om vi ibland kan göra det. Det är gott i sig att få vara frisk. Man skulle kunna kalla 'hälsa' för ett grundläggande värde. Liv är också ett grundläggande värde, och båda är värden som alla människor normalt vill förverkliga. De är så viktiga för oss att vi är beredda att göra nästan allt för att få leva och vara friska. Det ingår i en god etik att rädda liv, bota och lindra.

Värdegrund och vårdpolicy

All sjukvård utgår från människosyn och etik. Frågan är: vilken människosyn och vilken etik? Någon neutralitet här finns inte. Personal som arbetar i sjukvården är inte alltid medvetna om sin egen människosyn; än mindre vilken etik som är grund för den sjukvård de bedriver. Finns det ingen genomtänkt människosyn och värdegrund, så är risken större för negativa konsekvenser i bemötandet och vården. Därför har vi på JohannesVården tagit fram denna värdegrund och vårdpolicy. Värdegrunden beskriver och motiverar den människosyn och de etiska värden, som ligger till grund för JohannesVården. Vårdpolicyn är en konsekvens av värdegrunden och är till för att påminna och styra oss att handla i enlighet med vår värdegrund. Vi är långt ifrån fullkomliga, men vi vill att detta dokument, så långt möjligt, ska styra och spegla vår verksamhet.

 

Värdegrund och vårdpolicy

Människosyn

JohannesVården står för en kristen människosyn. Den innebär att alla människor, i varje skede av livet och under livets alla omständigheter, har ett absolut och omätbart högt värde. Enligt kristen tro är människan skapad till Guds avbild. Varje människa har därför en inneboende värdighet, vilket också FNs deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna slår fast. En sådan människosyn utgör en hållbar grund och god motivation för sjukvård. JohannesVårdens värdegrund utgörs av denna människosyn och de grundläggande värden som är en följd av den. Det innebär också att vi vill deklarera att vi inte står för en materialistisk människosyn, ej heller för en nyttoetiskt grundad människosyn, där en människas värde lätt kan reduceras till vad hon kan göra, vad hon äger eller till värdet av hennes beståndsdelar.

Grundläggande värden

Liv
JohannesVårdens synsätt utgår ifrån alla människors rätt till liv. Livet är i grunden något gott och det har ett värde i sig.

Policy: Att rädda liv och främja hälsa är JohannesVårdens grundläggande mål. Om liv är hotat ska vi göra vårt yttersta för att rädda det.

Hälsa
Hälsa innebär att själ och kropp fungerar enligt en ändamålsenlig plan. När något inte fungerar som det ska på grund av sjukdom, hotas hälsa och kanske också liv.

Policy: JohannesVården har en helhetssyn på människan, som innebär att vi erkänner att människan har en såväl själslig/andlig som en kroppslig dimension. Vid ohälsa kan då krävas såväl medicinsk som psykologisk kompetens, samt ej sällan också själavård. Om hälsan är hotad, ska vi göra vårt bästa för att bota, lindra och trösta. Vi ger också råd om en livsstil som främjar hälsa och välbefinnande.

Kunskap
Kunskap är avgörande för sjukvård av hög kvalité. Kunskapen ska både ha vetenskaplig grund och vara baserad på erfarenhet. För att kunna tillämpa vår samlade kunskap och erfarenhet behöver vi lyssna noga på patientens egna uppgifter och tankar om sitt hälsotillstånd.

Policy: JohannesVården ser det som viktigt att ha en välutbildad och kompetent personal. Kunskapsinhämtning och delning av erfarenheter uppmuntras, för att öka JohannesVårdens samlade kompetens och styrka. Det är viktigt att vi prestigelöst kan ta och ge råd kolleger och arbetskamrater emellan. Vi vill också ta del av våra patienters erfarenheter av JohannesVården, så att vi kan förbättras i vårt arbete. När kunskapen inte är tillräcklig inom den egna verksamheten, är konsultation och/eller remittering till annan enhet angelägen för att säkerställa bästa möjliga vård.

Sanning
Sanning är ett värde i sig och innebär ett okomplicerat förhållande till verkligheten. Sanning om verkligheten ska alltid eftersökas och så långt möjligt kommuniceras.

Policy: En sann och korrekt återgivning av verkligheten ska eftersträvas i tal och skrift. JohannesVårdens personal värdesätter ärlighet och önskar förmedla sanningen för patient, anhörig eller annan sjukvårdspersonal. Medicinska besked ska ges taktfullt och med stor omsorg.

Trovärdighet
Trovärdighet är av stor betydelse för en framgångsrik sjukvård och för goda relationer till patienter, anhöriga, annan sjukvårdspersonal, myndigheter och varandra.

Policy: Trovärdighet för hela JohannesVården skapas av var och en i personalen. Vi är beroende av varandra och för att kunna lyckas med vårt uppdrag är det viktigt med öppna, varma och ärliga relationer. En gedigen kompetens och god omvårdnad bidrar också till trovärdighet. Det ligger på all personals ansvar att stärka sin egen och JohannesVårdens trovärdighet genom professionalitet, duglighet och dygd.

God miljö
God miljö är viktig. Det gäller såväl den yttre miljön som arbetsmiljön. Ett miljöansvar är grundläggande för vår gemensamma framtid och för kommande generationer.

En god arbetsmiljö är av stor vikt för att JohannesVården ska lyckas med sina uppgifter och kunna sprida trygghet, glädje och god atmosfär för alla som kommer till oss.

Policy: På JohannesVården värnar vi miljön och bedriver källsortering. Vi förnyar varje år Praktikertjänsts miljöcertifiering. Vi förskriver läkemedel, som är medicinskt motiverade, men också med hänsyn till vår miljö, efter bästa förstånd.

Arbetsmiljön präglas av respekt, värme, omtanke och ärlighet.

Medmänsklighet
Medmänsklighet är av grundläggande betydelse för alla människor. Vi behöver alla fungerande relationer som präglas av omsorg och kärlek.

Policy: JohannesVårdens personal vill visa omsorg och kärlek till patienter, anhöriga, arbetskamrater, annan sjukvårdspersonal och andra som kommer i kontakt med oss. Vi vill visa medmänsklighet mot alla vi kommer i kontakt med och mot varandra. Vi vill avstå från att tala negativt om andra och vill, med respekt för denna värdegrund och policy, vara lojala mot varandra och mot JohannesVården.

Glädje
Glädje har ett egenvärde. Det är en förmån och glädje att arbeta med medmänniskor för att hjälpa dem till liv och hälsa, vilket i sin tur ger medmänniskor glädje. Det är svårt att finna en mer angelägen uppgift. Glädje och värme främjar också hälsa.

Policy: På JohannesVården vill vi sprida kärlek och glädje till alla vi möter. Vi försöker uppmuntra varandra och tolka varandra och våra patienter till det bästa.

Respekt och värdighet
Alla har rätt till ett värdigt och respektfullt bemötande. Vi är djupt medvetna om att varje människa är känslig och sårbar. Under perioder av fysiskt eller psykiskt illabefinnande är vi alla särskilt sköra.

Policy: På JohannesVården ska varje patient, besökare och anställd bemötas med respekt och värdighet, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, etnicitet, religion, social ställning eller sexuell läggning.

Genom olika sätt att försöka värna och respektera människors integritet och sårbarhet kan också människans värdighet värnas och respekteras. Att jordelivet är skört och ändligt innebär även särskilda behov av stöd, omsorg och vårdinsatser i livets slutskede eller när livet är som mest hotat.