Välkommen till vårdcentralen!

Vi står för första linjens vård och utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Vi har en bred kompetens inom flera professioner och vi arbetar för att ge en god vård av såväl den fysiska som den psykiska hälsan.

Vi hanterar här på vårdcentralen större delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

 

Läkare

Vi har såväl specialister i allmänmedicin som utbildningsläkare. En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Vi har vikarierande läkare, AT-läkare och ST-läkare som arbetar hos oss under handledning.

Förutom ordinär läkarmottagning där vi tar hand om såväl akuta som kroniska besvär arbetar vi med BVC, LSS och hemsjukvård.

 

Sjuksköterska

Sjuksköterskorna på Johannesvården har en bred kompetens och ger råd om såväl sjukdom som hälsa vid besök, via telefon eller via vår Digitala mottagning.

Vi har ett flertal olika specialistsjuksköterskor.

Barnsjuksköterskor: Genom att vi har BVC-mottagning på Johannesvården så har vi också tillgång till erfarna barnsjuksköterskor som kan svara på frågor vid behov. Hösten 2022 startade vi upp en "Sjuka-barn-linje" som ett alternativ i vår telefonrådgivning där man som förälder kan ringa och lämna ett telefonsvarmeddelande och få bli uppringd av en av dem.

Distriktssköterska: Våra distriktssköterskor hjälper till med omläggningar, suturtagningar, injektioner, livsstilsförändringar, inkontinensutredningar, förskrivning av vissa läkemedel såväl som inkontinenshjälpmedel och förnyelse av recept på stomihjälpmedel.

Astma/KOL-sköterska: Vår astma/KOL-sköterska hjälper till med tobaksavvänjning, spirometrier och rådgivning kring allergi. Astma/KOL-sköterskan följer patienter som har en KOL och är med i utredningar av lungfunktionen.

Diabetessköterska: Våra diabetessköterskor följer patienter som har Diabetes, typ 2. Vid besök samtalar vi kring livsstil som är basen för behandling av diabetes typ 2. Vi diskuterar även medicinsk behandling och går igenom aktuella prover samt blodtryck.

En viktig del i en årskontroll är också att undersöka fötterna på varje patient och ge egenvårdsråd. Remiss skrivs vid behov till fotvårdsterapeut. 

Hypertonisköterska: Har du förhöjt blodtryck eller hypertoni? Vi följer ditt blodtryck och arbetar med livsstilsfrågor och läkemedelsjusteringar för att hjälpa dig att sänka ditt blodtryck.

Äldresköterska: Se äldremottagningen för information om detta.

 

Psykolog/psykoterapeut

Om du befinner dig i en krissituation, har stress- eller sömnproblem, ångest eller känner dig deprimerad är du välkommen att få hjälp hos oss. Vi erbjuder individuell behandling, gruppbehandling och internetbaserad KBT till patienter listade på Johannesvården.

Välkommen till vårdcentralen!