Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet är viktigt för alla men för särskilt sårbara grupper så som personer med funktionsnedsättning, barn och unga samt personer som har kroniska sjukdomar eller som har ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar är fysisk aktivitet viktigt för hälsan. Fysisk aktivitet har effekt vid mer än 35 olika diagnoser, tex. hjärt-kärlsjukdom, diabetes, psykisk ohälsa och vissa cancerformer.