Patientsäkerhet

Vårdcentralschef
Du är välkommen att kontakta vår vårdcentralschef Jan Hejzlar om du har synpunkter på vården eller behöver få hjälp och stöd: jan.hejzlar@ptj.se

Patientnämnden
Du kan också vända dig till regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/region. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nämndens uppgift är attlösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. 

LÖF Personskadereglering
Om en skada inträffar och du behöver söka ersättning för denna, vänder du dig till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). 

Socialstyrelsens tillsynsavdelning
Du kan vända dig till Socialstyrelsens tillsynsavdelning, avdelningen granskar så att vård och omsorg följer regelverket och påtalar brister i säkerheten för medborgarna. Socialstyrelsen granskar om den svenska vården och omsorgen uppfyller de uppdrag som de har enligt regelverket. Genom tillsyn kan Socialstyrelsen upptäcka och påtala brister i säkerheten vad gäller såväl enskilda människor som befolkningen i stort. Om man hittar brister ställs krav på verksamheterna att vidta åtgärder som eliminerar risker och missförhållanden.

Inspektionen för vård och omsorg
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden, och tillsynsuppddraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Hit kan man alltså vända sig som patient eller anhörig om man vill klaga på vården >>