Miljöpolicy

Sedan november 2011 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Detta innebär att vi:

Uppfyller det kriterier som Hälso-och sjukvårdsnämnden anger i sin checklista samt att vi efterlever Svensk miljölagsstiftning (SFS 1998:808).

 • Vi strävar efter att ständig förbättra verksamhetens miljöresultat.
 • Ser till att alla anställda har grundläggande miljöutbildning
 • Har kunskaper i adekvat miljölagstiftning
 • Känner till vilken vår största miljöpåverkan inom verksamheten är

Detta sker genom till exempel:

 • Medveten läkemedelsförskrivning för att minska belastning av läkemedelspåverkan i miljön, exempelvis läkemedelsrester i vatten
 • Vi väljer miljövänliga material
 • Vi arbetar systematiskt för att minska användningen av farliga kemikalier
 • Källsorterar och ser till att avfallet tas om hand på ett sätt som främjar god miljö
 • Väljer leverantörer som är miljömedvetna
 • Minskar vår energianvändning
 • Minskar vår pappersanvändning

Miljöpolicyn, miljömål och handlingsplan dokumenteras skriftligen och omprövas regelbundet. Vi har mätbara mål som årligen följs upp genom externa och interna revisioner.

Överblivna läkemedel?

Lämna in  - för miljöns skull.

Att kasta läkemedel i hushållssoporna eller att spola ned dem i toaletten skadar miljön och i förlängningen klimatet. Därför bör du lämna in dina överblivna läkemedel på apoteket.

Det är inte bara tabletter som skadar miljön - lämna därför även in:

 • Flaskor med rester av flytande läkemedel
 • Salvtuber som innehåller läkemedel
 • Fästinghalsband
 • Läkemedelsplåster, till exempel hormonplåster
 • Vaginalringar
 • Inhalatorer
 • Ampuller som innehållit infusionsvätskor